Banka Reklamlarının Müşteri Tercihlerine Etkisi

Orhan ÜNAL, Yunus Emre GÜRSOY
3.821 1.161

Öz


İletişim araçlarının hızlı gelişimi finansal piyasaların işleyişini de önemli ölçüde etkilemektedir. Fon arz eden kurumların ürün ve hizmetlerini piyasanın istek ve beklentilerine yönelik geliştirdikleri pazarlama stratejilerinde reklamın fon fazlası ve fon açığı bulunan gerçek kişilerin ilgi ve isteklerine cevap verebilme düzeyinin belirlenmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.Bu araştırmada, gerekli literatür taraması yapılarak, Ankara’daki mevcut banka müşterilerine anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma ankete dayanan veriler üzerinde yürütülmüştür.Yapılan araştırma sonucunda orta yaş grubu, eğitim seviyesi yüksek ve erkek müşterilerin banka reklamlarından daha fazla etkilendiği ve bunun sonucunda da bankaların müşterisi oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Bankacılık, Reklam, Tüketici TerimleriJel Kodları: M31, M37

Tam metin:

PDF

Referanslar


BATTAL, A. (2004), “Bankalar Kanunu Şerhi Sorularla Banka Hukuk”, Ankara: Gazi Kitapevi.

COHEN, J. (1988), “Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences”, (2nd Ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

HAİR, Joseph F., Black, William C., Babin, Barry J. And Anderson, Rolph E. (2009), “Multivariate Data Analysis (Seventh Ed.)”, New York: Prentice Hall.

KAYRİ, M. (2009), “Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 51-64.

KLİNE, R. B.(2011), “Principles and Practice of Structural Equation Modeling( Third Edition)”, New York: The Gouilford Press.

KUNAN, J. A.(1998), “An Introduction to Structural Equation Modelling for Language Assessment Research”, Language Testing, 15(3), 295-332.

ÖCAL, T. ve Çolak, Ö.F. (1991), “Para Banka”, İstanbul: İmge Kitapevi.

PALLANT, J. (2005), “SPSS Survival Manual (Second Ed.)”, Sydney: Allen Unwin. TABACHNİCK, Barbara G. and Fidell, Linda S. (2007), “Using Multivariate Statistics(Fifth Ed.)”, Boston: Pearson Education, Inc.

URAL, A. ve Kılıç, İ. (2005), “Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss İle Veri Analizi”, Ankara: Detay Yayınları