Türkiye’de Havacılık Kümelenmeleri ve Finansman Sorunları

Fikret GEBEŞÜnal BATTAL
5.725 985

Öz


Yeni ekonomi; hız, esneklik, yenilikçilik ve bağlantılarla ilgilidir. Yenilikçilik ve ekonomik büyümede coğrafi yoğunlaşma önemli ölçüde belirginleşmektedir. Kümeler de bu ekonomik gerçekliğin bir parçasını oluşturmaktadır.Ülkemizde havacılık kümelenmelerinin üyeleri arasında KOBİ’ler en büyük paya sahiptir. Günümüzde başta finansman sorunu olmak üzere yaşadıkları diğer sorunlar bu kümelenmelere üye olan KOBİ’lerin verimsiz olmalarına neden olmaktadır. Bu sorunlar incelendiğinde, bir kısmının ekonomik ve siyasi koşullardan bir kısmının ise işletmelerin özelliklerinden kaynaklandığı görünmektedir.Bu çalışmada ilk olarak kümelenme kavramı ele alınmış, dünyada ve Türkiye’de mevcut küme destek politikalarından yola çıkarak ülkemizdeki havacılık kümelenmelerinin finansman sorunlarının çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Finansman, Havacılık, Kümelenme.JEL Kodu: G18, G28.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, s.9194

DG Enterprise and Industry. (2007). Innovation clusters in Europe: A statistical analysis and overview of current policy support, Europe Innova, PRO INNO Europe Paper No.5, Italy

E. Çağlar. Türkiye’de yerelleşme ve rekabet gücü: Kümelenmeye dayalı politikalar ve organize sanayi bölgeleri, 2006; s.305-306

F. Alsaç (2010). Bölgesel gelişme aracı olarak kümelenme yaklaşımı ve Türkiye için kümelenme destek modeli önerisi, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara, s.80

F. Moulaert ve F. Sekia (2003), “Territorial Innovation Models: A Critical Survey”, Regional Studies, Vol 37.

J. Humphrey ve H. Schmitz (1995), Principles for promoting clusters & networks of SMEs. UNIDO, Paper commissioned by the Small and Medium Enterprises Branch.

K.C. Akyüz, H. Cındık, (2001), '' Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinde Pazarlama Fonksiyonu Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği)'' Pazarlama Dünyası Sayı.2001/3 Mayıs - Haziran 2001.

K. Nadvi and S. Barrientos (2004). Industrial clusters and poverty reduction, UNIDO.

M. Bulu (2005). Türk KOBİ’leri için rekabet stratejileri, Organize Sanayi Gazetesi, OSTIM.

M. Porter (1998). Clusters and New Economics of Competition. Harvard Business Review. S. Örjan, K. Christian and L. Göran (2009). The European cluster observatory, EU cluster mapping and strengthening clusters in Europe, Center for Strategy and Competitiveness, CSC.

T. Andersson, S. S. Serger, J. Sörvik, ve E.W. Hansson (2004). The cluster policies whitebook, International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development, Holmbergs, s. 88-89.

T. Müftüoğlu (1991), Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler, Ankara.

T.C. Başbakanlık,(2009). 15199 Sayılı Karar, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 16,07,2009, Sayı 2272

Tuncel, K. (2000). Risk sermayesi finansman modeli, SPK Yayınları, Yayın No:37, Ankara. http://www.abigem.org/appmanager/tr/portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageAbigemVeKo biler (11.03.2012). http://www.bodto.org.tr/images/other/kumelenme_kapanis_etkinligi_basin_%20bilgi_%20 notu.pdf (05.01.2012) Ulusal kümelenme politikasının geliştirilmesi projesi basın bilgi notu. http://www.clusterobservatory.eu/upload/Policy_Report_Germany_20080116.pdf (002012). http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=tarihce (06.06.2012). http://www.esac.org.tr/?page_id=62 (07.02.2012). http://www.fka.org.tr/ContentDownload/sss_genel.pdf (20.03.2012). http://www.izmirkumelenme.org/index.php/kumelenme/izmirdeki-kumelenmeler/89turkce-tr/kuemelenme/havacilikuzaykumelenmesi/137 (02.02.2012). http://www.kosgeb.gov.tr/UserFiles/Media/EKatalogSunu/e_katalog/e-katalog.html (002012). http://www.ostimsavunma.org/Pages.aspx?pageID=9&lng=tr (11.11.2011). http://www.porsukekspres.com/TR/ekonomi/7641_havacilik-kumelenme-ilebuyuyecek!.aspx (05.02.2012). http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/SSM%20Dergisi/SSM_15.pdf) (12.02.2012). www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3044/oik665.pdf (10.12.2011). www.eso.org.tr/dosyalar/basin/havacilik.doc (06.02.2012).