Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması

Zeynep HATUNOĞLUMustafa KILLI
3.580 1.414

Öz


Muhasebe mezunlarının iş dünyasının beklentilerini karşılayacak bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. Bu yüzden işletmelerin istihdam ettikleri veya edecekleri muhasebe mezunu elemanlarda aradıkları nitelikler muhasebe alanında eğitim veren kurumları yakından ilgilendirmektedir.Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastane işletmeleri, hizmet üretim maliyetlerini hesaplayabilmek için çeşitli maliyet muhasebesi tekniklerinden yararlanırlar. Bu nedenle istihdam ettikleri/edecekleri muhasebe eğitimi almış elemanların finansal muhasebe bilgileri yanında maliyet muhasebesi bilgileri ile donanımlı olmalarını beklerler. Bu çalışmada, muhasebe alanında eğitim veren meslek yüksekokulları ve fakültelerde verilen muhasebe eğitiminin, hastane işletmelerinin beklentilerini yeterince karşılayıp karşılamadığı ve muhasebe elemanlarında aradıkları nitelikleri saptamak amacıyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye illerindeki kamu ve özel hastane işletmelerinde bir anket çalışması yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


muhasebe eğitimi, muhasebe elemanlarının nitelikleri, muhasebe eğitiminden beklentiler, hastane işletmeleriJel Sınıflandırması: M0, M10

Tam metin:

PDF

Referanslar


AWAYIGA, Joseph Y.- ONUMAH, Joseph M. - TSAMENYI, Mathew.(2010), “Knowledge And Skills Development Of Accounting Graduates: The Perceptions Of Graduates And Employers In Ghana” Accounting Education, 19: 1, p.139-158. BAŞAR, A.Banu (2005), “Muhasebe Mesleğinde Başarı İçin İstenilen Bilgi Ve Beceriler İle Muhasebe Eğitiminin Değişen Yüzü” DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 13, s.59-69 BUİ, Bihn - PORTER, Brenda (2010), “The Expectation-Performance Gap İn Accounting Education: An Exploratory Study” Accounting Education, 19: 1, p.23-50. ÇUKACI, Yusuf, C.- ELAGÖZ, İsmail (2006), “Muhasebe Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri İle Öğrenme Stillerinin İlişkisinin Ortaya Konulması Ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama” D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s.147-164. ÇÜRÜK, Turgut - DOĞAN, Zeki (2001), “Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği” ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), s.2813 ÇÜRÜK, Turgut - DOĞAN, Zeki (2002), “Muhasebe Ders Ve İçeriklerinin Verilme Düzeyleri Konusunda İşletmelerin Üniversitelerden Taleplerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma” DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 17, Sayı:1, s.107-126 . DEMİR, Berna (2005), “Üniversitede Kazanılan İletişim Becerilerinin Muhasebe Mesleğindeki Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 27, Temmuz, s.117-124. DEMİRKAN, Şefika (2001), “Muhasebe Eğitim Yöntemleri”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muhasebe Eğitiminde Yeni Ufuklar, 23-27 Mayıs 2001, Antalya. HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem (2008), “Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi” Mödav Dergisi, Sayı 3, s.1-6. HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem (2009), “Muhasebede Uzmanlaşma” Mali Çözüm Dergisi, Sayı 93, s.17-27. HATUNOĞLU, Zeynep (2006a), “Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma” Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı 30, Nisan, s.190-200. HATUNOĞLU, Zeynep (2006b), “Muhasebe Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojisinden Yararlanma Oranlarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, ss.171-188. JACKLİNG, Beverley - DE LANGE, Paul (2009), “Do Accounting Graduates’ Skills Meet The Expectations Of Employers? A Matters Of Convergence Or Divergence” Accounting Education: An İnternational Journal, Vol. 18, Nos. 4–5, September–December, p.369–385. ÖZBİRECİKLİ, Mehmet (2007), “Ana Hatlarıyla IFAC Muhasebeci Eğitimi Standartları” Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı 33, s.73-80. ŞENGEL, Salim (2010), “Sürekli Muhasebe Meslek Eğitiminin Önemi Ve Bir Değerlendirme” Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı 47, Temmuz,, s.81-94. ÜNAL, Orhan ve DOĞANAY, Murat (2009), “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma” Sayıştay Dergisi, Sayı 7475,Temmuz-Aralık, s.117-138. WELLS, Paul; GERBIC, Philippa; KRANENBURG, Ineka ve BYGRAVE, Jenny (2009), “Professional Skills And Capabilities Of Accounting Graduates:The New Zealand Expectation Gap?” Accounting Education: An İnternational Journal, Vol. 18, No. 4–5, September–December, p.403–420.