Geleneksel Muhasebeden Uluslararası Finansal Raporlamaya Geçişte İhtiyatlılık Kavramı

Ayşe Nilgün ERTUĞRUL
4.034 1.487

Öz


İşletmeler, kendi varlıklarını ve paydaşlarının çıkarlarını koruyabilmek adına gelecek zararlara karşı dikkatli olmalıdırlar. Bu yönde yıllarca benimsenen genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kavramlarından biri olan ihtiyatlılık uzun yıllar boyunca işletmeler için önem arz etmiştir. Diğer taraftan, paydaşların çıkarlarının yalnızca gelecek zararları dikkate almak suretiyle korunamayacağı, son dönem çalışmalarda vurgulanmakta ve bu sebeple “gerçeğe uygun değer” kavramına daha yatkın olunduğu görülmektedir. Gerçeğe uygun değer kavramı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birlikte ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu çalışmada, varlıkların ve borçların gerçek değerleri ile gösterilmesi vurgusu, ihtiyatlılıktan büyük sapmalara neden olmuş mudur? sorusunun cevabı aranmaktadır.

Anahtar kelimeler


Muhasebe, İhtiyatlılık, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktürk Ahmet, Durmuş Acar(2009), Muhasebede İhtiyatlılık Kavramı Ve İMKB Sınai Endeksinde İşlem Gören İşletmelerde İhtiyatlılık Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), ss.77-90

Aktürk, Ahmet, Acar Durmuş (2012), Muhasebede İhtiyatlılık Kavramı Ve Temelleri, Mali Çözüm,Eylül-Ekim, ss.17-38

Basu, Sudipta. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics (24), 3-37

Erdoğan, Nurten ve Çubukçu, Sezen (2010), Tutuculuğun Kurumsal Yönetim Anlayışı Üzerindeki Etkileri, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim, ss. 53-66

Givoly, Dan and Hayn, Carla (2000) The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?; Journal of Accounting and Economics, 29 (3), s.s. 287-320

Kaban, Nihan (2007), Muhasebenin İhtiyatlılık Kavramının Karşılıklar Ve Yedekler Açısından Karşılaştırmalı Bir İncelemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özkan, Serdar ve Erdener Acar, Ece (2010); Uluslararası muhasebe/ finansal raporlama standartlarının finansal tablolar analizi üzerindeki etkilerine genel bakış. Mali Çözüm; (97) 49-86

Pae, Jinhan; Thornton, Dan; Welker, Michael (2004) “The Link Between Earnings Conservatism and Balance Sheet Conservatism”, Queen’s Üniversitesi Working Paper

Penman, Stephen H. ve Zhang, Xiao-Jun (1999), “Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns”, Colombia University December ss.1-39., http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=201048 , (Erişim: 16.03.13) Venugopalan, Raghunathan(2001); Conservatism in accounting: Good or bad?. Yayımlanmış doktora tezi, University of Minesota

Watts, Ross L. (2003). “Conservatism in Accounting, Part I: Explanati¬ons and Implications” Accounting Horizons, 17, 3, 207

Watts, Ross L.(2002), “Conservatism in Accounting”, Simon School of Business Working Paper, 02-21