Muhasebe Dersi Alan Ön lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama

İrfan ERTUĞRUL Serkan ÖZDEMİR
5.079 1.201

Öz


DEMİR ÖZ Bu çalışma ile muhasebe dersi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi ankettir. Anket, bölgedeki 9 Üniversitede ön lisans Muhasebe Programı bulunan 35 meslek yüksekokulunda ve İktisadi Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören toplam 12.000 üniversite öğrencisi arasından, kolayda örnekleme yoluyla seçilen 821 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin muhasebe derslerine karşı tutumları “Gereksiz, Sıkıcı ve Angarya”, “İstekli ve Arzulu”, “Gereklilik”, “İsteksizlik” ve “Amaçsızlık” olarak beş grupta toplanmıştır.

Anahtar kelimeler


Muhasebe, TutumJEL Kodları: A220, M490

Tam metin:

PDF

Referanslar


BOUGEN, P. (1994). “Joking apart: the serious side of the accountant stereotype”, Accounting Organisations and Society, 19(3), 319-335.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni. SPSS Uygulamaları ve Yorum, Ankara: Pegem Yayıncılık.

BYRNE, M. and WİLLİS, P. (2005). “Irish Secondary Students’ Perceptions of the Work of an Accountant and the Accounting Profession”, Accounting Education; An International Journal, Vol.14, No.4, 367-381.

ÇELENK, H., ATMACA, M. ve HORASAN, E. (2010). “Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 33, 159-171.

CHENG, K. W. (2007). “The Curriculum Design In Universities From The Perspective Of Providers In Accounting Education”, Education, 127(4), 581-590.

CORY, S. (1992). “Quality and quantity of accounting students and the stereotypical accountant: is there a relationship?”, Journal of Accounting Education, 10(1), 1

ÇELİK, M. ve SERİNKAN, C. (2011). “Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Volume: 13, Issue: 3 , 289-321.

DANZİGER, N. and EDEN, Y. (2006). “Student Career Aspirations and Perceptions: The Case of Israeli Accounting Students”, Accounting Education: An International Journal, Vol. 15, No. 2, 113–134.

DEMİR, M. ve ÇAM, M. (2006). “Muhasebe Bölumu Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32), 160-169.

DEMİR, S. B. ve AKENGİN, H. (2010). “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, e-international Journal of Educational Research, Issue: 1, Volume: 1, 26-40.

EKİCİ, G. (2002). “Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, 62-66.

EKŞİ, İ.H., ÖZÇALICI, M. ve BÜYÜKKONUKLU, B. (2011). “Meslek Algılanmasında Etkili Olan Faktörler: Muhasebecilik Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 67-80.

EROL, M. ve ERKAN, G. (2008). “Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi Ve İdari Birimler Fakültesinde Bir Araştırma”, KMU İİBF Dergisi, Yıl:10, Sayı:14, 28430

KAYA, U. (2007). “İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği”, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 36, 125-133.

MARRİOTT, P. and MARRİOTT, N. (2003). “Are we turning them on? A longitudinal studt of undergraduate accounting students’attiude towards accounting a profession”, Accounting Education: an international journal, 12 (2). 113-133.

ÖZCAN, İ., ÜNAL, F. ve HELHEL, Y. (2009). “Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları İle İlişkilendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 170-181.

PAKSOY, M., AKBULUT, R. ve AYDIN, V. (2005). “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliği Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 5, Sayı:15, 73-106.

REED, S. and KRATCHMAN, S.H. (1989). “A longitudinal and cross-sectional study of students’ perceptions of the importance of job attributes”, Journal of Accounting Education, 7(2), 171-193.

YAZICIOĞLU, Y. ve ERDOĞAN, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

ZAİF, F. ve KARAPINAR, A. (2002). “Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 3, 111-134.

MUHASEBE DERSİ ALAN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARININ TESPİTİ ÇALIŞMASI M a d d e N o Ka tı lmı yo ru m Fi k ri m Y o k Ka tı lıy or um T ama me n Ka tı lıy or um 1 Muhasebe bilmece gibidir, soruları çözünce zevk alıyorum 2 Muhasebeden korkarım 3 Muhasebe ile uğraşmaktan asla sıkılmam 4 Muhasebe dersine girmek istemem 5 Muhasebe günlük hayatta bize çok lazım olan bir konudur 6 Muhasebeden bir şey anlamıyorum 7 Muhasebeyi gerçekten seviyorum 8 Aslında kimsenin muhasebeyi sevdiğine inanmıyorum 9 Boş zamanlarımda muhasebe sorusu çözerim 10 Muhasebe çalışırken uykum gelir 11 Muhasebe bilmek insana üstün nitelikler kazandırır 12 Muhasebeyi diğer derslerden daha çok severim 13 Muhasebe dersi kadar sıkıcı bir ders olamaz 14 Muhasebe sorusuyla uğraşmak insana zevk verir 15 Muhasebenin gerekli olduğuna pek inanmıyorum 16 Muhasebe konularına daha fazla ders saati ayrılmasını isterim 17 Muhasebenin gerçek hayatta ne işe yarayacağını anlayamadım 18 Muhasebe çalışmak beni dinlendirir 19 Muhasebe çalışırken aklıma anlamsız şeyler gelir aklımı toparlayamam 20 Muhasebe gerçek hayatı anlamama yardım eden bir derstir 21 Muhasebenin günlük yaşamımızda bir önemi yoktur Muhasebe hakkında daha çok şey öğrenmek isterim Bir muhasebe problemi üzerinde düşünmek beni sinirlendirir Bence muhasebe çok zevklidir Muhasebe çalışmaya başladığımda kendimi yorgun hissederim Mümkün olsa muhasebe öğretmeni olmak isterim Muhasebe sıkıcı, boş ve gereksizdir Öğrencilerin muhasebeden korkmalarına bir anlam veremiyorum Muhasebe benim ilgi alanıma girmiyor Arkadaşlarımla muhasebe konularında tartışmaktan zevk alırım 31 Muhasebe bana gereksiz ve anlamsız geliyor 32 Muhasebeden hoşlanırım 33 Muhasebeyi sevmek mümkün değil 34 Muhasebe öğrenerek gelecekte iyi bir kariyer yapmak mümkündür 35 Muhasebe en soğuk olduğum derslerden biridir 36 Çalışma zamanımın çoğunu muhasebeye ayırmak isterim 37 Muhasebeye ayırdığım zamanın boş ve gereksiz olduğunu düşünüyorum 38 Muhasebe benim için ilgi çekicidir 39 Muhasebe dersine girerken büyük bir sıkıntı duyarım 40 Muhasebe dersi sınavından çekinirim 41 Muhasebe dersi benim için bir angaryadır 42 Muhasebe dersi eğlenceli bir derstir 43 Muhasebe dersinde zaman geçmek bilmez 44 Muhasebe derslerinde başarılı olmak benim için önemlidir 45 Muhasebe problemleri çözmeye çalışmak bana çekici gelmiyor 46 Muhasebe öğrenmek, zahmete değer 47 Muhasebe çok karmaşık bir yapıya sahiptir 48 Muhasebe öğrenmek ileride gelirime önemli katkılarda bulunacak 49 Muhasebe beni ürkütür Yıllarca muhasebe okusam bıkmam Muhasebe dersi olmasa öğrencilik hayatı daha zevkli olur Muhasebeden bir şey anlamıyorum Muhasebe sevdiğim bir derstir Zorunlu olmasam muhasebe derslerine girmezdim Muhasebe çalışmaya başlayınca bırakmak zor gelir Muhasebesel düşünme yeteneğine sahip değilim Muhasebeyi iyi bilmek çalışma olanaklarımı arttıracaktır Meslek hayatımda muhasebeyi kullanacağımı sanmıyorum