Niğde İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi

Haluk BENGÜ, Fevzi Serkan ÖZDEMİRSerpil ÇELİK
4.926 1.655

Öz


DEMİRSerpil ÇELİK ÖZ Türkiye’de muhasebeye yön veren kanun ve mevzuatların farklı uygulamalar doğurması muhasebe meslek mensuplarının sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Bu farklı uygulamalara son vermek amacı ile hazırlanmış olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının uygulamaya konmasında yaşanan sorunlar örneğin; bu standartlardan bazıların sadece çeviri bazında kalması, standardın anlaşılmasını ve uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Meslek mensuplarının standartlarla ilgili yeterli bilgi düzeyine ve alt yapıya sahip olmamaları diğer bir sorundur. Araştırmanın amacı doğrultusunda meslek mensuplarının öğrenim düzeylerinin, yaşlarının, mesleki deneyimlerinin ve cinsiyetlerinin dikkate alınarak bu standartlara dair görüş, ilgi ve bakış açılarının ortaya konulması, bu yolla standartları asıl uygulaması beklenilen kesim olan meslek mensuplarının standartlarla ilgili beklentilerinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Niğde ilinde bulunan muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları adıyla yayımlanan standartlara dair bakış açılarının ampirik olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler


Finansal raporlama standartları, meslek mensubu, NiğdeJel Kodları: M41, M49.

Tam metin:

PDF

Referanslar


BABAOĞLU, İlknur, (2012), “KOBİ’ler İçin UFRS’nin İncelenmesi ve Ülkemizdeki Muhasebe Mesleği Mensupları Tarafından Benimsenme Durumuna Yönelik Bir Araştırma (Mardin Örneği)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Yüksek Lisans Tezi.

BEKÇİ, İsmail, (2007), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe Standartları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 22; 27-40.

BİRCAN Hüdaverdi, KARAGÖZ, Yalçın ve KASAPOĞLU, Y., (2003), “Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simulasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (4), 1, 69-80.

CAN, İsmail ve GÖR Yusuf, (2011), “Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Meslek Mensupları Arasında Bilinirlik Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara ve Çankırı İlleri Örneği)”, World of IFRS Dergisi, (5): 1-10.

CHOI, Frederick D.S. ve MEEK, Gary K., (2008), International Accounting, Sixth Edition, New Jersey, Pearson Prentice Hall.

CİVAN, Mehmet ve KARA, Ekrem, (2002), “Muhasebe Standartlarının Muhasebe Mesleğinde Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 14, 74-81.

ÇANKAYA, Fikret ve DİNÇ, Engin, (2012), “Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (17) 1, 81-102.

ÇANKAYA, Fikret ve HATİPOĞLU, Oğuzhan, (2011), “Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7, 61-88.

DİNÇ, Engin ve ATABAY, Esra, (2011), “Muhasebe Meslek Mensuplarının TFRS’ye Yönelik Düşünceleri ve Uygulama Başarısına Etki Etmesi Muhtemel Faktörlere Yönelik Bir Araştırma – Trabzon Alt Bölgesi Örneği”, World of IFRS Dergisi, 20: 1ELİTAŞ, Cemal, KARAKOÇ, Mehtap ve ÖZDEMİR, Serkan, (2011), “Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları”, World of IFRS Dergisi, 8: 1-14.

ERDOĞAN, Murat ve DİNÇ, Engin, (2009), “Türkiye Muhasebe Standartları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43, 154-169.

EROL FİDAN, Meral ve CİNİT, Hasan, (2013), “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Eskişehir İli Örneği)”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 59, 39-60.

EROL FİDAN, Meral ve CİNİT, Hasan, (2013), “1 Ocak 2013 Öncesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algısı (Bursa İli Örneği)”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 40, 63-82.

EROL FİDAN, Meral ve CİNİT, Hasan, (2013), “01 Ocak 2013 Öncesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama(Yalova İli Örneği)”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, (4) 1, 51-79.

GÜNEŞ Recep, DURMUŞ, Ahmet Fethi ve SOLAK, Bilal, (2011), “Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS’ye Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaya Yönelik Beklentileri: Elazığ ve Malatya İlleri Örneği”, World of IFRS Dergisi, 6: 1-14.

HAIR, Joseph, ANDERSON, Rolph E., TATHAM, Ronald L., ve BLACK, William C., (1998), Multivariate Data Analysis (Fifth Edition). New Jersey: Prentice-Hall. Inc. HATİPOĞLU, Oğushan, (2009), “Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Gelişimi, Gerekliliği ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Yüksek Lisans Tezi.

KURCAN, Fatma, UYAR, Süleyman ve TETİK, Nilüfer, (2011), “Meslek Mensuplarının UFRS’ye Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MUVU) Dergisi, (4), 3, 15-28.

ÖZDEMİR, Fevzi Serkan, (2012), “KOBİ'ler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Mali Müşavirlerin Uygulama Öncesi İlgi Düzeylerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 38, 57-84.

ÖZDEMİR, Fevzi Serkan, (2013), “Finansal Raporlama Standartlarını Öğrenme Sürecinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Durumları: Samsun’da Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 41.

ÖZKAN, Azzem ve ÖZŞAHİN, Filiz, (2012), “Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS’ye Yönelik Bilgi Düzeyleri Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 37, 47-68.

ÖZULUCAN Abitter, BENGÜ, Haluk ve ÖZDEMİR, Fevzi Serkan, (2010), “Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada Karşılaştıkları Yetersizlikler ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 31.

POROY ARSOY, Aylin ve BORA, Tuba, (2012), “KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 56, 17-27.

ÜLKÜ, Sema, (2008), “KOBİ’ler İçin UFRS Taslağının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algılanışına Yönelik Bir Araştırma (İstanbul Örneği)” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. i

Her sistemde olduğu gibi muhasebe bilgi sisteminde de girdi, süreçleme ve çıktı sistemin bileşenleridir. Sisteme yön veren esaslar, cari muhasebe uygulamasının de çerçevesini çizmektedir. ii Literatür tablosu Özdemir (2013)’ten yararlanılarak, tarafımızdan güncellenmiştir. iii 31 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren ve ilgili Kanun’da değişiklik yapan yeni bir Kanun ile serbest muhasebecilik ünvanı verilmesine son verilmiştir. Değişikliğin yapıldığı tarih itibariyle halen SM ünvanını haiz olanlara ise bir geçiş sınavına girmek ve başarılı olmak kaydıyla SMMM ünvanı verilmiştir.