Maliyet Yönetiminde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Bir Yöntem Önerisi: Maliyet-Hacim-Risk Analizi (MHRA)

Ahmet Vecdi CAN, Erkan ÖZTÜRK
4.745 1.000

Öz


TÜRK ÖZ Etkin bir maliyet planlaması ve kontrolü için, her şeyden önce maliyetlerin doğru olarak ölçülüp saptanması ve sınıflandırılıp analiz edilmesi gerekir. Maliyet yönetimi sürecinde etkinlik sağlamak amacıyla birçok kontrol ve analiz tekniği kullanılmaktadır. Ancak bu süreçte karşılaşılan bazı güçlükler, daha pratik ve faydalı uygulamaların ortaya çıkarılması ihtiyacını doğurmuştur.Bu çalışmada, Maliyet-Hacim-Risk Analizi (MHRA) adı verilebilecek bir yöntem geliştirilmiştir.MHRA yöntemi, üretim hacmine duyarlı maliyetlerin, üretim hacmindeki değişmelere verdikleri tepkilerin boyutlarını analiz etmek suretiyle, risk (değişkenlik) seviyelerini saptayarak risk derecelendirmesi yapma esasına dayanmaktadır.Bu yöntem sayesinde maliyet bileşenlerinin hangi oranda işletme kontrolünde oldukları kolaylıkla görülebilmekte; herhangi bir değişken maliyetin diğer bir değişken maliyete nazaran ne ölçüde riskli (değişken) olduğu ölçülerek belirlenebilmektedir.İşletmenin değişken üretim maliyetlerini, riski en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralayabilmesini olanaklı hale getiren MHRA yöntemi, maliyet yönetiminde öncelikli olarak kontrol altına alması gereken maliyetlere ilişkin önemli ipuçları da üretmiş olmaktadır. Kısaca, önerilen MHRA yönteminin maliyet yönetimi sürecinde etkinlik sağlanması veya artırılması bakımından önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler


Maliyet Yönetimi, Maliyet Analizi, Risk Analizi, Değişken Maliyet, Sabit Maliyet.Jel Kodları: D81, M41, M49.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKDOĞAN, N. (2004). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.

ANIRBAN, G. (2011). Total Cost Management: A New Approach to Cost Control. Advances In Management, 4, pp. 63-65.

BURSAL, N., & Ercan, Y. (1999). Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar. İstanbul: Der Yayınları.

BÜYÜKMİRZA, K. (2006). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (10. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.

CAN, A. V. (2009). Maliyet Muhasebesi. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

ERDEN, S. A. (2004). Stratejik Maliyet Yönetimi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

ERDOĞAN, N. (2002). Maliyet Muhasebesi (2. b.). İzmir: Fakülteler Kitabevi.

GAO REPORTS. (2009). Cost Risk and Uncertainty. USA: U.S. Government Accountability Office.

GÜRSOY, C. T. (1999). Yönetim ve Maliyet Muhasebesi (2. b.). İstanbul: Beta Yayıncılık. HAFTACI, V. (2009). Maliyet Muhasebesi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

HARRIS, M. (2007, April). Cost Risk and Uncertainty Analysis Handbook. USA: U.S. Airforce Cost Analysis Agency.

HATİPOĞLU, Z. (1995). Maliyet Muhasebesi. İstanbul: Sedok Yayınları.

HOPKİN, P. (2010). Fundamentals of Risk Management. London: The Institute of Risk Management.

HORNGREN, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting (9 b.). New Jersey, USA: Prentice Hall Inc.

KÖROĞLU, Ç., Biçici, F., & Sezer, D. (2011). Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1, s. 33-48.

LAZOL, İ. (2002). Maliyet Muhasebesi. Bursa: Ekin Kitabevi.

LEPADATU, G. V. (2012, January). The Importance of The Cost Information In Making Decisions. Metalurgia International, 17(1), pp. 123-129.

MARKOWİTZ, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), s. 77-91.

MARKOWITZ, H. (2008). Selected Works (Vol. 1). USA: Nobel Lauretae Series.

MOORE, J. (1988). Yönetim Muhasebesi (2. ed.). (A. Peker, Trans.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

PEKER, A. (1988). Modern Yönetim Muhasebesi (2. b.). İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı.

SEVGENER, S., & Hacırüstemoğlu, R. (2000). Yönetim Muhasebesi (6. b.). İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.

ŞAKRAK, M. (1997). Maliyet Yönetimi. İstanbul: Yasa Yayınları.

TELEK, A. B. (29.06.2011). Risk Yönetimi. KalDer Risk Yönetim Çalıştayı. İstanbul: KalDer.

TOKEL, Ö. E. (2004). Kredi Risk Modelleri Kullanılarak Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.