Örgütlerde Yönetici Sessizliği Mümkünmüdür? Keşifsel Bir Araştırma

Ayşehan ÇAKICI, Berna AYSEN
4.993 1.668

Öz


Yazında, işgörenin yöneticilerine sessiz kalma davranışı konu, neden, sonuç ve değişik bileşenlerle etkileşimi çerçevesinde araştırılmıştır. Ancak, yöneticinin astları karşısında bazen sergileyebileceği sessiz kalma davranışı araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, yönetici sessizliğinin teorik temelleri konusunda bir çerçeve çizerek sessizlik tercihini etkileyen hususlar konusunda keşifte bulunmaktır. Bu amaçla bir kamu üniversitesinin merkez ilçede kampüsündeki dekan ve yüksekokul müdürleri ve her birimden yöneticilik deneyimi olan bir çalışana, görüşme formu yaklaşımıyla sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bilgiler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın önemli bulguları, yöneticilerin çoğunun açıkça konuşamadıkları durumların olduğu ve bunun beş kategori altında açıklanabildiğidir. Bu kategoriler, yöneticinin özellikleri, astın özellikleri, örgütün özellikleri, ilişkilerin niteliği ve algılanan risklerdir.

Anahtar kelimeler


Örgüt, Sessizlik, Yönetici SessizliğiJEL Kodları: M10

Tam metin:

PDF

Referanslar


AJZEN, I. (2012). “The Theory Of Planned Behavior “, P.A.M.Lange, A.W. Kruglanski ve E.T. Higgins (Eds). Handbook of Theories of Social Psychology vol.1 içinde (438- 459). London, UK: Sage. AJZEN, I.(1985). “From Intensions To Actions: A Theory of Planned Behavior” , J. KUHL ve J. BECKMAN (Eds). Action Control From Cognition to Behavior içinde (1139). Berlin: Springer Verlag. ALTINTAŞ, F. Ç. (2009). “Kişiliğin Algılanan Örgütsel Sabotaj Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, sayı 1, 95-111.

ARBAK, Y., ŞANLI, A.Y. ve ÇAKAR, U. (2004). “İşyerinde Sapkın Davranış: Akademik Personel Üzerinde Yerel Bir Tanım ve Tipoloji Çalışması”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 5-24. ASLAN, Ş. ve ÖZATA, M. (2009), “Lider-Üye Etkileşiminin (LMX) Yöneticiye

Duyulan Güven Düzeyine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (17), 95-116. BAŞARAN, İ. E. (2008), “Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü”, Ankara: Ekinoks. CİHANGİROĞLU, N. ve ŞAHİN, B. (2010), “Organizasyonlarda Önemli Bir Fenomen: Psikolojik Sözleşme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 1-16. CROPANZANO, R. ve MITCHELL, M.S. (2005), “Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review”, Journal of Management, Vol.31 No:6, 874-900. ÇAKICI, A. (2010), “Örgütlerde İşgören Sessizliği”, Ankara: Detay Yayıncılık. DIENESCH, R. M. ve LIDEN, R.C. (1986), “Leader- Member Exchange Model of Leadership : A Critique and Further Development”, Academy of Management Review, Vol. 11, No. 3, 618-634. ERDEM, A. R. (1997), “İçerik Kuramları ve Eğitim Yönetimine Katkıları”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.3, 68-76. GÜRBÜZ, S. (2006), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ile Duygusal Bağlılık Arasındaki Ilişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Yıl: 2, sayı:1, 48-75. ISAAC, R. G., ZERBE W. J. ve PITT, D.C. (2001), “Leadership and Motivation: The Effective Application of Expectancy Theory”, Journal of Managerial Issues, Vol. 13,2, 212-2 KELLEY, H. H.; (2000), “The Proper Study of Social Pyschology”, Social Pyschology Quarterly, Vol. 63, No. 1, 3-15. KOÇEL, T. (2010), İşletme Yöneticiliği, Onikinci Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. MC CRAE, R. R, ve JOHN, O. P (1992), “An Introduction to the Five-Factor Model and its Applications”, Journal of Personality, 60(2), 175-215. MC CRAE, R. R. ve COSTA, P. T. Jr (1987), “Validation of the Five-Factor Model of Personality Across Instruments and Observers”, Journal of Personality and Social Pyschology, Vol: 52,No.1, 81-90. MILLIKEN F. J., MORRISON, E. W. ve .HEWLIN, P.F. (2003), “An Explatory study of Employee Silence: Issues That Employees Don’t Communicate Upward and Why”, Journal of Management Studies, 40 (6), 1453-1476. PINDER C. C. ve HARLOS, K.P. (2001), “Employee Silence: Quiescence and Aquiescence as Responses to Perceived Unjustice”, Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.

PREMEAUX, S. F. (2001), “Breaking the Silence: Toward an Understanding of Speaking Up in the Workplace”, Basılmamış Doktora Tezi, Louisiana State University. ROBBINS, S. P. ve JUDGE, T. A. (2012), Örgütsel Davranış, Ondürdüncü Basımdan Çeviri, Ed. İ. ERDEM (Ed.), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. SOLMUŞ, T. (2005), İnsan Kaynakları Profesyonelleri Açısından Seçim Mülakatları ve Mülakat Yanlılıkları, internet: http://tariksolmus.org/site/ makaleler/ secimmulakat. pdf, Erişim Tarihi: 15 Nisan 2013 YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Sekizinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.