İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi

Nihat TAŞ, Altan DOĞAN, Emrah ÖNDER
4.661 1.233

Öz


Çalışmada Türkiye’de bölgelere göre işsizlik, boşanma oranı ve takibe düşen kredi değişkenlerinin suç üzerine etkisi 2008-2011 dönemi için panel veri analizi ile incelenmiştir. Panel veri analizinde kullanılan birimleri Türkiye’deki 12 coğrafi bölge oluşturmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu’nun sınıflandırmasıdır). İşsizlik, suç oranı, boşanma oranı ve takibe düşen kredi miktarı değişkenleri arasındaki etkiler statik panel veri analizinde en sık kullanılan sabit ve tesadüfi etki modelleri kullanılarak saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, kaba boşanma hızındaki binde birlik artış bin kişiye düşen suç sayısını ortalama 1,24 arttırmakta; bankaların kişi başı takipteki alacaklarındaki 100 TL’lik artış bin kişiye düşen suç sayısını ortalama 0,12 azaltmaktadır. İşsizlik oranı yalnızca kurulan modellerden birinde anlamlıdır ve bu modele göre işsizlik oranındaki %1’lik artış, bin kişiye düşen suç sayısını ortalama 0,03 arttırmaktadır.

Anahtar kelimeler


İşsizlik, Suç, Boşanma, Takibe Düşen Kredi, Panel Veri Analizi, TürkiyeJEL Kodları: C23, J64

Tam metin:

PDF

Referanslar


AHN, Seung Chan, MOON, Hyungsik Roger (2001), “Large-N and Large-T Properties of Panel Data Estimators and the Hausman Test”, USC CLEO Research Paper.

ALKİN, Erdoğan (2005), “Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş”, İktisada Giriş, ŞIKLAR, İlyas (Edt.), 3. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 247-260.

ALTAN, Ömer Zühtü (2003), Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

BAHAR, Halil İbrahim (2009), Sosyoloji, 3. Baskı, Usak Yayınları, Ankara.

BAHAROM, A. H., HABIBULLAH, Muzafar Shah (2008), “Is crime cointegrated with income and unemployment?: A panel data analysis on selected European countries”, MPRA Paper No. 11927, University Library of Munich, Germany.

BALTAGI, Badi H. (2010), Econometric Analysis of Panel Data, Fourth Edition, John Wiley & Sons Ltd.

BDDK FİNANSAL PİYASALAR RAPORU, Mart 2012, Sayı:25.

BEINE, Michel, DOCQUIER, Frederic, ODEN-DEFOORT, Cecily (2011), “A Panel Data Analysis of the Brain Gain”, World Development, (39) 4, 523–532.

ADHIKARY, Bishnu Kumar (2006), “Nonperforming Loans in the Banking Sector of Bangladesh: Realities and Challenges”, Bangladesh Institute of Bank Management, 75-95.

BANKALARARASI KART MERKEZİ, (2013), Basın Bülteni 23 Eylül 2013, http://www.bkm.com.tr/basin/bultenler/bkm_20130923.pdf (Erişim Tarihi: 02013).

BDDK (2012), “Finansal Piyasalar Raporu Mart 2012”, http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/raporlar/finansal_piyasalar_raporlari/1153 1fpreylul2012_281212.pdf (Erişim Tarihi: 07.11.2013).

BORTOLOTTI, Bernardo, FANTINI, Marcella, SINISCALCO, Domenico (2004), “Privatisation around the world: evidence from panel data”, Journal of Public Economics, (88), 305-332.

BRUSH, Jesse (2007), “Does income inequality lead to more crime? A comparison of cross-sectional and time-series analyses of United States counties”, Economics Letters, (96), 264-268.

DENISI, Angelo S., GRIFFIN, Ricky W. (2008), Human Resource Management, Third Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.

DURSUN, Salih, AYTAÇ, Serpil, TOPBAŞ, Ferhat (2011), “The Effects of Unemployment and income on Crime: a Panel Data Analysis on Turkey”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XLIII, N. 60, 125-138.

ERKAL, Mustafa E., BALOĞLU, Burhan, BALOĞLU, Filiz (1997), Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul.

FISHER, Cynthia D., SCHOENFELDT, Lyle F., SHAW, James. B. (2006), Human Resource Management, Sixth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.

FREES, Edward. W. (2004), Longitudinal and Panel Data, Analysis and Applications in the Social Sciences, Cambridge University Press, New York.

GUJARATI, Damodar N., PORTER, Dawn. C. (2009), Basic Econometrics, Fifth Edition, McGraw Hill, New York.

GUJARATI, Damodar N. (2003), Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw Hill, New York.

GÜNDOĞAN, Naci (2004), “İşsizlik”, Çalışma Ekonomisi, GÜNDOĞAN, Naci, BİÇERLİ, Kemal (Edt.), 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 199-218. de HAAS, Ralph, van LELYVELD, Iman (2006), “Foreign banks and credit stability in Central and Eastern Europe. A panel data analysis”, Journal of Banking & Finance 30, 1927–1952.

HILL, R. Carter, GRIFFITHS, William. E., LIM, Guay. C. (2008), Principles of Econometrics, 3rd press, John Wiley & Sons.

HSIAO, Cheng (2003), Analysis of Panel Data, 2nd press, Cambridge University Press, New York.

MADDALA, G. S., LAHIRI, Kajal (2009), Introduction to Econometrics, 4th press, John Wiley & Sons, West Sussex.

JEFFREY M. Wooldridge, (2009), Introductory Econometrics, 4. Baskı, South Western, Canada.

LEE, Chien-Chiang, Chang, Chun-Ping (2007), “Energy consumption and GDP revisited: A panel analysis of developed and developing countries”, Energy Economics, (29), 1206-1223.

LEE, Chien-Chiang, Chang, Chun-Ping (2008), “Tourism development and economic growth: A closer look at panels”, Tourism Management, (29), 180-192.

NARAYAN, Paresh Kumar, SMYTH, Russel (2004), “Crimes rates, male youth unemployment and real income in Australia: evidence from Granger causality tests”, Applied Economics, (36), 2079-2095.

ÖZKALP, Enver (2004), Aile Kurumu, Davranış Bilimlerine Giriş, ÖZKALP, Enver (Edt.), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,110-126.

PAPPS, Kerry, WINKELMANN, Rainer (2000), “Unemployment and crime: New evidence for an old question”, New Zealand Economic Papers, 34 (1), 53-71.

PARASIZ, İlker (2008), “İşsizlik ve Enflasyon”, İktisat Teorisi, YILDIRIM, Kemal, ÖZER, Mustafa (Edt.), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 381-398.

PAYA, Merih (1997), Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul.

PAZARLIOĞLU, M. Vedat (2001), “1980-1990 Döneminde Türkiye’de İç Göç Üzerine Ekonometrik Model Çalışması”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.

ROSAS, Gianni, ROSSIGNOTTI, Giovanna (2010), Gençlerin İstihdamıyla İlgili Ulusal Eylem Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Kılavuz, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara.

SUKIASSYAN, Grigor (2007), “Inequality and growth: What does the transition economy data say?”, Journal of Comparative Economics, (35), 35-56.

TARI, Recep (2010), Ekonometri, Genişletilmiş 6. Baskı, Umuttepe Kitabevi, Kocaeli.

TSOUKAS, Serafeim (2011), “Firm survival and financial development: Evidence from a panel of emerging Asian economies”, Journal of Banking & Finance, (35), 173617

TÜİK (2005), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=164&t urId=7&turAdi=%205.%20Co%C4%9Frafi%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar (Erişim Tarihi: 14.11.2013).

TÜİK, (2007), Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2006 Yılı Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=519 (Erişim Tarihi: 14.11.2013). TÜİK, Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=1181 (Erişim Tarihi: 14.11.2013). TÜİK, (2011), Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=12&KITAP_ID=13 6 (Erişim Tarihi: 06.11.2013).

TUNA, Orhan, YALÇINTAŞ, Nevzat (1997), Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, İstanbul.

ÜNLÜ, Sezen (2002), Aile Yapısı ve İlişkileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. (2009), Introductory Econometrics, 4th press, Canada, South Western.

ZAİM, Sabahaddin (1997), Çalışma Ekonomisi, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.