KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği

Zeynep HATUNOĞLU, Yusuf AKPINAR, Adnan ÇELİK
4.139 1.318

Öz


Yöneticiler her zaman doğru ve etkin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma ihtiyacı içerisinde olmuşlardır. Günümüzün küreselleşen dünyasında, bilgi ve bilgi sistemlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. KOBİ’lerde iyi bir yönetim kuşkusuz iyi bir bilgiye dayanır, isabetli kararlar ancak doğru ve zamanlı bilgilere dayanılarak verilebilir. Zamanlı anlamlı ve doğru bilgiler yönetim tarafından işletmenin faaliyetlerinin izlenmesinde planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi temel işlevlerin yerine getirilmesinde çok önemli görevler üstlenir. Çünkü bilgi olmadan yönetimin ileriye dönük uzun vadeli planları oluşturma uygulama ve kontrol etme olanağı yoktur. Muhasebe bilgi sistemi (MBS) işletme yönetiminin karar almasını, temel işletme bilgi sistemlerinin bir alt sistemi olarak önemli ölçüde etkileyen ve yönlendiren özelliğe sahiptir.KOBİ’lerin yönetiminde muhasebe bilgi sisteminin yeri ve önemi bu araştırmamızda temel konu olarak ele alınmış, bu konunun önemi, kapsamı ve KOBİ’lerde uygulanması Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde anket bazında incelenmiştir. Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde bulunan KOBİ’lerde muhasebe bilgi sistemlerine verilen önem derecesi ölçülmeye çalışılmış, çalışmadan elde edilen verilere göre KOBİ’lerin muhasebe bilgi sistemlerini daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Yönetim, KOBİ, Muhasebe Bilgi SistemiJEL Kodu: M 40

Tam metin:

PDF

Referanslar


ACAR, D. ve DALĞAR, H.(2005), “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı”, Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Ocak 2005, ss.23

AKGEMCİ, T. (2001), KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, KOSGEB Yayınları, BMS Matbaacılık, Ankara, BANAR, K. (2001), Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, BÜYÜKMİRZA, K(2010), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi,, Ankara, KÖK, D. (2000),“Yönetim Kararlarının Alınmasında Muhasebe Organizasyonunun Rolü: Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama”, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. MUCUK, İ. (2001), Modern İşletmecilik, Türkmen Kitapevi, İstanbul

ÇELİK, A. ve AKGEMCİ, T.(1998), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ÖZALP, İ. (2000), Genel İşletme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ŞİMŞEK, Ş. (2002), Ekonominin Lokomotifi KOBİ’lerin Olmazsa Olmazları, Alfa Yayınları, İstanbul, ŞİMŞEK, Ş. (2006), İşletme Bilimlerine Giriş, Adım Matbaacılık, Konya, ÜSTÜN, R. (1982), Muhasebe Bilgilerinin Finansal Kontrol Amacıyla Bölüm Yöneticilerine İletilmesi ve Bir Anket Uygulaması, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basımevi, Eskişehir,