Piyasa: Adam Smıth Versus Karl Polanyi

Yeliz SARIÖZ GÖKTEN
4.714 2.000

Öz


GÖKTEN* “İşler oluruna bırakılmış olsaydı piyasalar hiçbir zaman ortaya çıkmazdı”Karl Polanyi ÖZ Bu çalışmada, piyasayı görünmez el aracılığı ile tahsisi sağlayan bir mekanizma olarak gören ve doğal düzene inanan Adam Smith ile piyasanın aslında kendisinin ekonomiye bir müdahale tarzı olduğunu ileri süren Karl Polanyi’nin görüşlerinin karşılaştırmalı bir analizi yapılacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, devlete çok kısıtlı görevler atfeden ve görünmez bir el aracılığı ile toplumsal çıkarların gerçekleştirileceğini savunan Adam Smith’in piyasaya dair görüşleri, ikinci bölümünde piyasa toplumunun ve piyasa ekonomisinin kendiliğinden ortaya çıkmadığını, piyasa ekonomisinin inşası için çok ciddi bir devlet müdahalesinin gerekli olduğunu savunan Karl Polanyi’nin görüşleri incelenecektir. Sonuç bölümünde ise iki farklı piyasa kavramsallaştırmasının karşılaştırmalı bir analizi yapılarak bu anlayışların günümüze ne kadar ışık tuttuğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler


Adam Smith, Karl Polanyi, Piyasa, Piyasa SistemiJel Sınıflaması: B 31

Tam metin:

PDF

Referanslar


ANDRES, A. Sanchez ve March Poquet (2002), “The Construction of Market Institutions in Russia: A View from the Institutionalism of Polanyi”, Journal Of Economıc Issues Vol. XXXVI No.; 707-722

BLOCK, Fred (2003), “Karl Polanyi and the Writing of "The Great Transformation" Theory and Society, Vol. 32, No.3; 275-306.

BUĞRA, Ayşe (2003), “Piyasa Ekonomisinin Macerası: Dün ve Bugün”, Birikim Dergisi 170/171; 10-20.

CARLSON, Allan (2006), “The Problem of Karl Polanyi”, Intercollegiate Review; Spring 2006; 41, 1; ProQuest Education Journals; 32-39.

CHIU Stephen ve Ryh-Song Yeh (1999),“Adam Smith versus Sima Qıan: Comment on the Tao of Markets” Pacific Economic Review, 4:1; 79-84.

CONGDON, Lee (1976), “Karl Polanyi in Hungary, 1900-19” Journal of Contemporary History, Vol. 11, No. 1; 167-183.

ELLIOT, E. Jhon (2000), “Adam Smith’s Conceptualization of Power, Markets, and Politics”, Review of Social Economy, Vol. LVIII, No. 4; 430-454.

GRAMPP, William (2000), “What Did Smith Mean by the Invisible Hand?” The Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 3; 441-465.

GREENE, John C. (1961), Darwin and the Modern World View, Baton Rouge: Louisiana State University Press.

HOLCOMBE, Randall (2006), “Does the Invisible Hand Hold or Lead? Market Adjustment in an Entrepreneurial Economy”, Rev Austrian Econ, Vol. 19;189–201.

HUMPHREYS, S. C. (1969), “History, Economics, and Anthropology: The Work of Karl Polanyi” History and Theory, Vol. 8, No. 2; 165-212.

KRIPPNER, Greta (2001), “The Elusive Market: Embeddedness and the Paradigm of Economic Sociology Theory and Society”, Vol. 30, No. 6; 775-810.

LEWIS, Thomas (2000), “Persuasion, Domination and Exchange: Adam Smith on the Political Consequences of Markets”, Canadian Journal of Political Science, Vol. 33, No. 2; 273-289.

MARSHALL, Alfred (1966), Principles of Economics, Eighth Edition, Macmillan Press.

MENDELL, Marguerite (1989), “Market Reforms and Market Failures: Karl Polanyi and Paradox of Convergence”, Journal of Economic Issue, Vol. XXIII, No.2; 473-481.

NOLAN, Peter (2003), “Adam Smith and the Contradictions of the Free Market, Challenge”, Vol. 46, No. 3; 112-123.

ÖZEL, Hüseyin (2002), “Liberalizmin Ütopyacı Toplum Tasarımı, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 26, No:1; 101-123.

PEIL, Jan (1999), Adam Smith and Economic Science A Methodological Reinterpretation, Edward Elgar Publishing Inc., PERSKY, Joseph (1989), “Retrospectives: Adam Smith's Invisible Hands” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 3, No. 4; 195-201.

POLANYİ, Karl (2001), The Great Transformation, the Political and Economic Origins of Our Time, Beacon Press, Boston.

ROSENBERG, Nathan (1960), "Some Institutional Aspects of the Wealth of Nations," Journal of Political Economy, Vol: 68, No: 6; 557-570.

ROSENBOUM, Eckehard, (2000), “What is a Market? On the Methodology of a Contested Concept” Review Of Social Economy, Vol. LVIII, No. 4; 455-482.

ROTHSCHILD, Emma (1994), “Adam Smith and the Invisible Hand”, The American Economic Review, Vol. 84, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association; 319-322.

SCOTT, Alan (1996), “Bureacratic Revulation and Free Market Utopias”, Economy and Society, Vol. 25, No.1; 89-110.

SILVER, Morris (1983), Karl Polanyi and Markets in the Ancient Near East: The Challenge of the Evidence, The Journal of Economic History, Vol. 43, No. 4; 795-829.

SMITH, Adam (1852), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London.

SMITH, Adam (1853), The Theory of Moral Sentiments, London.

SMITH, Adam (2004), Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms, Oxfords, Printed at the Clarendon Press.

SWANEY, James ve Martin Evers (1989), “The Social Cost Concepts of K. William Kapp and Karl Polanyi”, Journal of Economic Issue, 23,1; 7-33.

VINER, Jakob (1927), “Adam Smith and Laissez Faire” The Journal of Political Economy, Vol. 35, No. 2; 198-232.

WERHANE, Patricia (1991), Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism, Oxford University Press.

WEST, G. Edwin (1969), “The Political Economy of Alienation: Karl Marx and Adam Smith” Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 21, No. 1; 1-23.

WEST, G. Edwin (1994), “Economic Progress, Morality And Civic Virtue: The Legacy Of Adam Smith” Paper to be Presented at the Wea Meetings, July 3rd.