KOBİ’lerde İnovasyon Yapma Eğilimi İle İnovasyon Performans Başarı Derecesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

A. Aslan ŞENDOĞDU, Yunus Emre ÖZTÜRK
5.271 927

Öz


TÜRK ÖZ Küreselleşme olgusu ticaretin lokal düzeyden uluslararası boyuta taşınma sürecini hızlandırmıştır. Bu süreç girişimcilerin ufkunu açmada da önemli rol oynamıştır. Ülkelerin ekonomilerinde KOBİ’lerin sayıları ve ağırlıkları gün geçtikçe artış kaydetmektedir. İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında bilgiye sahip olmanın yanı sıra onu etkin kullanabilmek ve değer yaratabilmekte önemlidir. Bu bağlam, bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi anlamına gelen ve bir süreci ifade eden inovasyonun kıymetini artırmaktadır. Bunun için iyi bir Ar-Ge düzeyine sahip olunması gereklidir. Ar-Ge düzeyinin yükselmesi inovasyonun da önünü açmaya zemin hazırlayacaktır. İnovasyon sonucu verim artışının sağlayacağı katma değer, günümüzde rekabetin artan dozajı da göz önüne alınırsa, bu değişime ayak uyduran KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet avantajı kazandıracaktır.Araştırmanın amacı, Konya ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin inovasyon yapma eğilimi ile inovasyon performans başarı derecesi arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Amaca yönelik olarak SPSS 15. sürüm programında ilişki testi olarak t testi, ki-kare testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Buna göre 151 KOBİ üzerinde yapılan anket uygulaması sonucunda; İşletmenin inovasyon yapma eğilimine katılma derecesi ile “kendi Ar-Ge bölümünü kullanma” arasında ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, inovasyon yapma eğilimi ile inovasyon performansı başarı derecelerini gösteren parametreler arasında pozitif yönde, orta derecede önemli bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


İnovasyon, AR-GE, KOBİ’ler.Jel Sınıflaması: O 31, O 32.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AMARA, N., LANDRY, R., & DOLOREUX, D. (2009), Patterns Of Innovation In Knowledge Intensive Business Services, The Service Industries Journal, 29, 4, 407-4

ARAGO´N-CORREA, J. A., HURTADO-TORRESA, N., SHARMAC, S., & GARCI´AMORALES, V. J. (2008), Environmental Strategy And Performance In Small Firms: A Resource-Based Perspective, Journal Of Environmental Management, 86, 88–103.

BAYKAL, B. (2007), İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi: Türkiye, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

BOLY, V., MOREL, L., & RENAUD, J. (2003), Towards A Constructivist Approach Of Technological Innovation Management, The International Handbook On Innovation, 790-803.

ÇALIPINAR, H. & BAÇ, U. (2007), Kobi’lerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış, 7 (2), 445–458.

ÇELİK, M. (2011), Şirketlerin İnovasyon Yapma Eğilimlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Rolü ve ODTÜ Teknokent Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

DİMİTRATOS, P., PLAKOYİANNAKİ, E., PİTSOULAKİ, A., & TÜSELMANN, H. J. (2010), The Global Smaller Firm In International Entrepreneurship, International Business Review, 19, 589–606.

FURMANA, J. L., PORTER, M. E., & STERN, S. (2002), The Determinants Of National Innovative Capacity, Research Policy, 31, 899–933.

GEBAUER, H. (2011), Exploring The Contribution Of Management Innovation To The Evolution Of Dynamic Capabilities, Industrial Marketing Management, 40, 1238– 12 http://comtalks.com/2011/01/24/avrupa-ve-turkiyenin-geleceginde-inovasyonun-onemi/, (Erişim: 07.02.2012). http://www.sanayi.gov.tr/.../81-il-durum-raporu-2012, (Erişim: 30.06.2012). http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/KOSGEB_Katalog.pdf, (Erişim: 01.02.2012). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=8&ust_id=2, 2010 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, Haber Bülteni, 224, (Erişim: 07.02.2012).

KABATEPE, E. (2006), KOBİ’ler ve İnovasyon, TURKAB AB-Türkiye İşbirliği Derneği Yayını, İstanbul.

KEIZER, J., DIJSTRA, L., & HALMAN, J. I. M. (2002), Explaining Innovative Efforts Of SMEs. An Exploratory Survey Among SMEs In The Mechanical And Electrical Engineering Sector In The Netherlands, Technovation, 22, 1–13.

KNIGHT, G. A. (2001), Entrepreneurship And Strategy In The International SME, Journal Of International Management, 7, 155–171.

KNIGHT, G. A. (2001), Entrepreneurship And Strategy In The International SME, Journal Of International Management, 7, 155–171.

KUCMARSKİ, T. D., (1996), Innovation-Leadership Strategies For The Competitive Edge, McGraw Hill, New York.

KURZ, H. D. (2008), Innovations And Profits Schumpeter And The Classical Heritage, Journal Of Economic Behavior & Organization, 67, 263–278.

LEE, Y., SHİN, J., & PARK, Y. (2011), The Changing Pattern Of SME’s Innovativeness Through Business Model Globalization, Technological Forecasting & Social Change, 1-11.

LEMON, M., & SAHOTA, P. S. (2004), Organizational Culture As A Knowledge Repository For Increased Innovative Capacity, Technovation, 24, 483–498.

MORGAN, A., COLEBOURNE, D., & THOMAS, B. (2006), The Development Of ICT Advisors For SME Businesses: An Innovative Approach, Technovation, 26, 980– 9

MÜELLER, S. L., & THOMAS, A. S. (2000), Culture And Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study Of Locus Of Control And Innovativeness, Journal Of Business Venturing, 16, 51–75.

ÖRÜCÜ, E., KILIÇ, R. & SAVAŞ A. (2011), Kobi’lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1), 58-73.

ÖZGENÇ, A. (2011), Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor, Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, 12, 160.

PLA-BARBER, J., & ALEGRE, J. (2007), Analysing The Link Between Export Intensity, Innovation And Firm Size In A Science-Based Industry, International Business Review, 16, 275–293.

RADAS, S., & BOZIC, L. (2009), The Antecedents Of SME Innovativeness In An Emerging Transition Economy, Technovation, 29, 438–450.

ROMERO, I., & MARTÍNEZ-ROMÁN, J. A. (2012), Self-Employment And Innovation Exploring The Determinants Of Innovative Behavior In Small Businesses, Research Policy, 41, 178– 189.

ROSENBUSCH, N., BRINCKMANN, J., & BAUSCH, A. (2011), Is Innovation Always Beneficial? A Meta-Analysis Of The Relationship Between Innovation And Performance In SMEs, Journal Of Business Venturing, 26, 441–457.

SAWERS, J. L., PRETORIUS, M. W., & OERLEMANS, L. A. G. (2008), Safeguarding SMEs Dynamic Capabilities In Technology Innovative SME-Large Company Partnerships In South Africa, Technovation, 28, 171–182.

SOININEN, J., MARTIKAINEN, M., PUUMALAINEN, K., & KYLAHEIKO, K. (2011), Entrepreneurial Orientation: Growth And Profitability Of Finnish Small-And Medium-Sized Enterprises, International Journal Of Production Economics , 1-8. VERHEES, F. J. H. M., MEULENBERG, M. T. G., & PENNINGS, J. M. E. (2010), Performance Expectations Of Small Firms Considering Radical Product Innovation, Journal Of Business Research, 63, 772–777.

YILMAZ, E. (2008), Kahramanmaraş’ta Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde İnovasyon Etkinlikleri, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

YILMAZ, T. (2010), Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinde Yenilik (İnovasyon) Yönetimi: İzmir İli Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.