Devre Mülk Sözleşmeleri ve Muhasebe Uygulamaları

Vedat ACAR
3.861 821

Öz


LEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Vedat ACAR ÖZ Konaklama ve tatil ihtiyacının artması, girişimcileri bu konuda alternatif aramaya yöneltmiştir. Çünkü artan talep, klasik konaklama işletmelerinin verdikleri hizmetlerin fiyatlarını arttırmıştır. Ayrıca ikincil konutlara sahip olmanın maliyetinin artması, bu nitelikteki taşınmaz mülkiyetinin paylaşımı konusunu gündeme getirmiştir.Devre tatil sözleşmeleri taşınmaz üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen bir ayni hak sağlar ve müşterek mülkiyet benzeri bir durum yaratır. Bu niteliği ile ikincil konutların sebep olduğu sorunları da en aza indirmekte ve tüketiciye ucuz konaklama imkânı sağlamaktadır.Bu çalışmada, devre mülk sözleşmelerinin hukuki niteliği ve muhasebe uygulamaları incelenmiştir. Bu amaçla devre mülk kavramı, faydaları ve hukuki niteliği konusunda açıklamalarda bulunulmuştur. Daha sonra ise Türkiye’de, vergi kanunları ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) açısından muhasebe uygulamaları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Devre Mülk, Muhasebe, Türkiye Muhasebe StandartlarıJEL Sınıflaması: M41

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKİPEK, Şebnem (2003), “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 3, 103-119. BURSA TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (2003), “Oturma Hakkı (Sükna Hakkı”, www.bursatkbm.gov.tr (Erişim tarihi: 25.03.2013).

DOĞRUSÖZ, Bumin (2007), 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi, Ankara SMMM Odası Yayınları, No:52, 78-100.

EDİRNE BAROSU (2013), “Time Sharing: Devre Mülk Sözleşmesi ve Devre Tatil Sözleşmesi”, www.edirnebarosu.org.tr (Erişim tarihi: 04.02.2013).

EREL, Şafak N. (1988), “Devre Mülk Kanunu Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:43, Sayı:1-2, s.169-183.

KELECİOĞLU, M. Aykut (2008), Son Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Katma Değer Vergisinde İstisna ve İade Uygulamaları, İstanbul SMMM Odası Yayınları.

KILIÇASLAN, Çiğdem (2006), “İkinci Konutların Deniz Kıyılarına Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, 147-156.

MCCAIN, Shiang-Lih Chen, Hu Clark, Robert H. Woods (2005), “Examining Job-Related Factors Perceived by Salespersons in the U.S. Timeshare Industry: A Path Analysis”, Journal of Travel&Tourism Marketing, Vol: 19, No:1, 29-38.

OKTAR, Kemal (2011), KDV Uygulamasına İlişkin Açıklamalar, Ankara SMMM Odası Yayınları, No.81.

OKTAY, Saibe (1996), “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:55, Sayı:12, 263-296.

OZANOĞLU, H. Seçkin (2000), “Yargıtay Uygulamasında TKHK’nun Uygulanma Alanı Bakımından İsimsiz Sözleşmeler”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:3, 53-69.

OZANOĞLU, H. Seçkin (2001), “Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’n Maddi Anlamda Uygulanma Alanı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı:1, 55-90.

ÖNDER, Hüseyin, Özer ÖZÇELİK, Yavuz ODABAŞI (2010), “Termal Turizm Bölgelerinde İkincil Konutların Turizme Kazandırılması: Kütahya–Yoncalı Termal Turizm Bölgesi Örneği”, Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 40

ÖRTEN, Remzi, Hasan KAVAL, Aydın KARAPINAR (2012), Türkiye MuhasebeFinansal Raporlama Standartları, Ankara, Gazi Kitabevi.

SELVİ, Murat Selim (2002), “Termal Ürün Pazarlamada Tutundurma Karması Elemanlarının Rolü: Termal Bölgede Devre Mülk Sistemi Uygulayan İşletmeler İle Diğer Termal Otel İşletmeleri Açısından Bir Karşılaştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 95-104.

SELVİ, Murat Selim (2003), “Kaplıca Merkezinde Devre Mülk Uygulama Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, 84-104. STABLER, Mike, Brian GOODAL (1989), “Timeshare: A New Dimension in Tourism”, Built Environment, Vol:15, No:2, 101-124.

KANUNLAR: Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu. 2007 Tarih ve 5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, B.0GİB.4.34.19.02/VUK-1/229 13/06/2007*4650 Sayılı Muktezası.