İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği

Abdullah SOYSAL, Mehmet TAN
5.682 1.768

Öz


EL BANKA PERSONELİ ÖRNEĞİ Abdullah SOYSALMehmet TAN ÖZ Günümüz iş ortamında çalışanın performansını verimli kullanabilmesi büyük ölçüde kurum içinde yaşadığı iş tatminine bağlıdır. Günümüz işletmelerinde yaşanan devamsızlık, işgücü devir hızının yüksekliği, sabotaj, disiplinsizlik, iş bırakma vb. gibi olumsuz davranış ve yaklaşımların temelinde iş tatminsizliğinin yattığı söylenebilir. Özellikle işte kullanılan aletler, işin yapılış koşulları, fiziksel ortam, ücret, terfi sistemi, takdir edilme ve sosyal saygınlık gibi unsurların çalışan lehine eksik ya da hatalı uygulanması, çalışanların iş tatmini ile ilgili algılarını zayıflatabilmektedir. Bu kapsamda yöneticiler daha rekabetçi ve başarılı bir kurumda çalışanlarıyla mutlu bir iş ortamı oluşturmak istiyorlarsa kurumlarının yapı, yöntem ve süreçlerinde kalite felsefesini temel alan iş tatmini uygulamalarını artırarak devam ettirmeleri gerekmektedir.Kilis ilindeki kamu ve özel bankalarda çalışan personelin iş tatminini etkileyen unsurlar ve bu unsurların sektörel olarak ne ölçüde birbirinden farklılaştıklarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, kamu ve özel banka personeli arasında iş tatminini etkileyen farklılığın özellikle; ücret, yönetim uygulamaları, terfi beklentileri ve kısmen bilgi ve yetenek konularında ön plana çıktığı belirlenirken; arkadaşlık ilişkileri ve iş ortamı konularında ise önemli bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Hizmet Sektörü, İş Tatmini, İş Tatminini Etkileyen FaktörlerJEL Sınıflaması: M12

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKINCI, Z., (2002), “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 2 (4):1-25.

ALMINTISIR, A.B., A.B. Akeel ve I. D. Subramaniam , (2012), “Comparison of Satisfaction of Employees in Public and Private Sector Organizations: Evidence from Two Libyan Companies”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6 (8): 177-186

AY, Ü. Ve H. Karadal, (1995), “Örgütsel İş Doyumu Etkenleri ve Doyum Düzeylerine İlişkin Yurtkur’da Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 5 (1): 63-74

BAKAN, İ. Ve T. Büyükbeşe, (2004), “Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 7: 1-30

BOZKURT, Ö. Ve İ. Bozkurt, (2008), “İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1): 1-18

CHEN, L.H., (2008), “Job Satisfaction Among Information System (IS) Personnel”, Computers in Human Behavior, 24: 105-118

COOMBER, B. Ve K.L. Barriball, (2007), “Impact of Job Satisfaction Components on Intend to Leave and Turnover for Hospital-Based Nurses: A Review of The Research Literature”, International Journal of Nursing Studies, 44: 297-314

EĞİNLİ, A. Temel, (2009), “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 23, Sayı. 3: 35-52

EMHAN, A. Ve R. Gök, (2011), “Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz: 157-174

GEREKAN, B. Ve A. Pehlivan, (2010), “Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 29-54

GUI, L., K.L. Barriball ve A.E. While, (2009), “Job Satisfaction of Nurse Teachers: A Literature Review Part I: Measurement, Levels and Components”, Nurse Education Today, 29: 469-476

HASSAN, Y., Kashif-ud-din, Z. Mir, K. Ahmad, A. Mateen, W. Ahmad, A.B. Nasir, (2011), “ Job Satisfaction in Private Banking Sector of Pakistan”, Global Journal Of Management and Business Research, Volume 11, Issue 12, December: 85-94 KARATEPE, O. M., O. Uludağ, İ. Meneviş,, L. Hadzımehmedagıc ve L.Baddar, (2006), “The Effects of Selected Individual Characterstics on Frontline Employee Performance and Job Satiffaction”, Tourism Management, Volume:27: 547-560.

KHAN, A.H., M.M. Nawaz, M. Aleem ve W Hamed, (2011), “Impact of Job Satisfaction on Empleyee Performance: An Empirical Study of Autonomous Medical Institutions of Pakistan”, African Journal of Business Management, Volume 6-7, February: 2697-2705

KUMARI, G. Ve K. M. Pandey, (2011), “Job Satisfaction in Public Sector and Private Sector: A Comparison”, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 2, No. 3, June: 222-228

LOCKE, E.A., (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction, in M.C. Dunnette (der.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago:Rand McNally: 1297-1349

LU, H., A.E. While ve K.L. Barriball, (2005), “Job Satisfaction Among Nurses: A Literature Review”, Internatıonal Journal of Nursing Studies, 42: 211-227

MEENA, M.L. ve G.S. Dangayach, (2012), “Analaysis of Employee Satisfaction in Banking Sector”, International Journal of Humanities and Applied Sciences (IJHAS), Vol 1, No 2: 78-81

MOORE, D.S., (2004), The Basic Practice of Statistics, W.H. Freeman, New York

NGUYEN, A.N., J. Taylor ve S. Bradley, (2003), “Relative pay and job satisfaction: Some new evidence, Working Paper 045, Department of Economics, Lancaster University Management School

OPKARA, J.O., (2002), “The Impact of Salary Differential on Managerial Job Satisfaction: A Study of The Gender Gap and its Implıcatıons for Management Education and Practice in a Developing Economy”, The Journal of Business in Developing Nations: 65-92

ÖRÜCÜ, E., S. Yumuşak ve Y. Bozkır, (2006), “Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13 (1): 39-51

PORTER, L. Ve E. Lawler, (1968), Managerial Attitudes and Performance, Homewood, Illinois: The Dorsey Press

RYAN, A. M., M. J. Schmitt ve R. Johnson, (1996), “Attitudes and Effectiveness: Examining Relations at an Organizational Level”, Personnel Psychology, Volume 49, 853-882

RYZIN, G.G.V., (2011), “Did 9-11 Increase Public Sector Job Satisfaction in The US? A Difference İn Differences Study”,11th National Public Management Research Conference, Maxwell School of Citizenship, Syracuse University, June 2-4

SCHERMERHORN, J.R., J.G. Hunt ve R.N. Osborn, (1994), Management, John Willey and Sons, USA

SERİNKAN, C. ve A. Bardakcı, (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163

SHOBHNA, G.J. ve P.K. Hartesh, (2013), “A Comparative Study of Satisfaction in Public and Private Sector”, Indian Journal of Arts, Volume 1, Number 1, January: 3-6

SPAGNOLI, P., A. Caetano ve S.C. Santos, (2012), “Satisfaction with Job Aspects: Do Patterns Change Over Time?”, Journal of Business Research, 65: 609-616

TEKELİ, S. Ve D. Paşaoğlu, (2012), “Türkiye’de Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Faktörler: Eskişehir İli Kamu ve Özel Banka Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 2: 177-189

THAKUR, M., (2007), “Job Satisfaction of Banking: A Study of Private and Public Sector Banks”, The IUP Journal of Bank Management, Volume 7, Issue 4, November: 60-68

TOPLU, D., (1998), Kamu Kurum Arşivlerinde Çalışan Personelin İş Tatmini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara