Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi

Feyyaz ZEREN, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
4.067 1.149

Öz


Çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörünün dünyadaki finansal krize karşı direncinin ölçümü ve ikiz krizler sonrası bankalara konulan yasal düzenlemelerin başarılı olup olmadığını göstermektir. Bu bağlamda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 banka; büyüklüğüne, yabancı ortağı olup olmamasına, halka açık olup olmamasına ve kamu bankası ya da özel banka olmasına göre dört farklı ayrıma tabi tutularak analizine göre korelasyon katsayıları hesaplanmış ve 2004 yılında yayınlanan Basel II kriterlerinin ülkemizdeki gelişimi incelenerek SPSS ortamında T-Test analizleri yapılmıştır. Çalışmada bankaların aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, takipteki krediler ve sermaye yeterliliği gibi değişkenler kullanılmıştır.Araştırmanın hipotezlerini test etmek için temel veri kaynağı olarak; Türkiye Bankalar Birliği’nin 2011 yılı haziran ayında yayınlamış olduğu “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2001-2010” isimli raporundan faydalanılmıştır.Çalışmanın sonucunda ise, Türkiye’nin 2008 krizini geçmiş krizlere nazaran daha hafif atlattığını destekleyen bulgulara yer verilmiş ve bu bağlamda küresel kriz sonrası ortaya çıkan Basel III kriterlerinin getirecekleri tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Bankacılık, Küresel Finansal Kriz, Kredi, Basel Kriterleri,JEL Kodları: G01, G21, E51

Tam metin:

PDF

Referanslar


ARSLAN,İ. (b.t); “Basel Kriterleri ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri”, Erişim: Şubat 2013,http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%C4%B0brahim%20 ARSLAN/ARSLAN,%20%C4%B0BRAH%C4%B0M.pdf

BDDK, (2008); “Bankacılık Sektörü Yönetici Kesim Beklenti Anketi”, Erişim Tarihi: Şubat 2012, İnternet erişimi: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Istatistiki_Veriler/Uc_Aylik_Raporlar/5 04Beklenti%20 Anketi-Eylul2008.pdf, BDDK, (2010); “Sorularla Basel III”, Risk Yönetimi Dairesi, CELASUN, M. (b.t.); “2001 Krizi Öncesi ve Sonrası”, Erişim: Şubat 2012, http://www.econ.utah.edu.tr/ehrbar/erc2002/pdf/i053.pdf

CİVELEK, B. (b.t.); “Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörü”, Erişim: Şubat 2012, http://www.mgmt.boun.edu.tr/images/stories/dokumanlar/leaders/Issue_010/0900pdf

ÇARIKÇI, E, (b.t); “Ekonomik Kriz, 5 Nisan Kararları, Krizin Etkileri”, Erişim: Şubat 2012, http://www.ekodialog.com/makaleler/ekonomik-kriz-5-nisan-kararlari.html DEMİRCİ, Ş,D. (2010); “Yeniden Yapılandırma Sonrası Kamu Bankalarındaki Değişim”, Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara Üniversitesi

GÜNAL, M. (2006); “Para Banka ve Finansal Sistem”, İstanbul; Yeni Dönem Yayıncılık KARAÇOR, Z. (b.t.); “Öğrenen Ekonomi Türkiye: Kasım 2000 – Şubat 2011 Krizinin Öğrettikleri”, Erişim: Şubat 2012, http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/ZEYNEP%20KARA%C3 %870R/KARA%C3%870R,%20ZEYNEP.pdf

KÖSE, A. (2003); “Para Sermayesinin Yeniden Yapılandırılması: Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, OKSAY, G. (2007); “Türkiye’de Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Yeniden Yapılandırma Sonrası Performanslarının Analizi”, Yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

ÖZATAY, F. (2009); “Finansal Krizler ve Türkiye”, Doğan Kitap Evi, İstanbul

SELÇUK, B. (2010); “Küresel Krizin Türk Finans Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Kadir Has Üniversitesi

SERDENGEÇTİ, S. (2002); “Şubat 2001 Krize Üzerine Düşünceler: Merkez Bankası Bakış Açısından Çıkarılacak Dersler”, Erişim: Şubat 2012, http:/www.tcmb.gov.tr/yeni.evds/konumsa/tur/2002/METU_Eyl111.htm

WALTER, S. (2011); “Basel III: Stronger Banks and a More Resilient Financial System”, Conference on Basel III Financial Stability Institute

WELLKİNK, N, (2011); “Basel III: a roadmap to better banking regulation and supervision”

UYGUR, E. (2001); “Krizden Krize Türkiye: 200 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri”, Erişim: 2001, http://www.tek.org.tr/dosyalar/KRİZ-200-20013.pdf

ZEREN, F. (2010); “Basel-2 Kriterlerinin Bankacılıkta Kredi Risk Yönetimi Üzerine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi