Hedef Programlama İle Tedarik Zincirinde Dağıtım Planlaması ve Bütçe Ayrıştırması

Çiğdem SOFYALIOĞLU, Şule ÖZTÜRK
4.619 1.675

Öz


TÜRK ÖZ Bu çalışmada çeşitli kapasite kısıtları ve çeşitli bütçe hedefleri içeren bir tedarik zincirinde en etkin dağıtım planlaması parametrelerini bulabilmek ve maliyet kalemlerinin etkin bir şekilde ayrıştırılabilmesini gerçekleştirmek için çok amaçlı karar verme yöntemlerinden olan Hedef Programlama Yöntemi uygulanmıştır. Ele alınan tedarik zinciri üç aşamalı, tek ürünlü ve üç periyotlu bir tedarik zinciridir. Firma tedarik zinciri için elinde olan toplam bütçesini yedi ayrı kaleme bölmek istemektedir. Her bir kalem için karar vericiler hedef bütçe rakamlarını belirlemişlerdir. Tespit edilen hedeflerden minimum sapmaları sağlayacak dağıtım planlaması hedef programlama ile belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, hedef programlama kullanılarak yapılan bütçe planlamasında hedef programlama kullanılmadan yapılan önceki bütçe planlamasına göre daha az maliyete katlanılması gerektiği görülmüştür. Bu çalışma, hedef programlamanın tedarik zinciri ağ tasarımı kapsamında, bütçe ayrıştırması ve dağıtım planlaması faaliyetlerinde kullanılabilirliğini ortaya koyması açısından literatüre ve karar vericilere katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler


Tedarik Zinciri, Hedef Programlama, Optimizasyon, Dağıtım PlanlamasıJel Kodları: C61, M11

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALP, S. (2008). "Doğrusal Hedef Programlama Yönteminin Otobüsle Kent İçi Toplu Taşıma Sisteminde Kullanılması." İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (13), 73-91.

AYAN, T. Y. (2010). "Toplam Üretim Planlaması Problemi İçin Bir Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (34), 69-90.

BAĞ, N., Özdemir, N. M., & Eren, T. (2012). "0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü". International Journal of Engineering Research and Development , 4 (1), 2-6.

BRAUER, D., & Naadımuthu, G. (1992). "A Goal Programmıng Model for Aggregate Inventory And Diıstribution Planning." Mathl. Comput. Modelling , 16 (3), 81-90. ÇALIŞKAN, F., & Sungur, B. (2009). "Vasıflı Kayan Esnek Çalışma Saati Sistemi İçin Bir Karma Tamsayılı Hedef Programlama Modeli Önerisi."Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (33), 1-18.

ÇEBİ, F., & Bayraktar, D. (2003). "An integrated approach for supplier selection". Logistics Information Management , 16 (6), 395-400.

EDİZ, A., & Yağdıran, Y. (2009). "Hedef Programlama Tekniği ile Menü Planlaması." Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (1), 45-74.

ERPOLAT, S. (2010). "Üretim Planlamasında Hedef Programlama Ve Bulanık Hedef Programlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması." Öneri , 9 (34), 233-246.

ERTUĞRUL, İ. (2005). "Bulanık Hedef Programlama Ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2), 45-79.

GÜLEŞ, H., & Çağlıyan, V. (2010). "Tedarik Zinciri Yönetimi Bağlamında Ürün Yeniliğine Tedarikçi Katılımı." Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , 3 (1), 30-40.

KAĞNICIOĞLU, H. (2006). "Hedef programlama ile bulanık hedef programlama arasındaki ilişki." Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi , 7 (2), 17-38.

LI, H., Hendry, L., & Teunter, R. (2009). "A strategic capacity allocation model for a complex supply chain: Formulation and solution approach comparison." International Journal of Production Economics , 121, 505-518.

LIANG, T.-F. (2006). "Distribution planning decisions using interactive fuzzy multiobjective linear programming." Fuzzy Sets and Systems (157), 1303–1316.

LIANG, T.-F. (2008). "Fuzzy multi-objective production/distribution planning decisions with multi-product and multi-time period in a supply chain." Computers & Industrial Engineering (55), 676–694.

KOÇANLI, M. M., Aydınbeyli, Y. E. (2008). "Eti Şirketler Grubu’nda Üretim Çizelgeleme Problemi İçin Bir Hedef Programlama Modeli Ve Genetik Algoritma." Endüstri Mühendisligi Dergisi , 23 (3), 4-21.

NAGURNEY, A. (2010). "Optimal supply chain network design and redesign at minimal total cost and with demand satisfaction." International Journal of Production Economics , 128, 200-208.

ORGAN, A., Ertuğrul, İ., & Gürel, S. G. (2013). "Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu Ve Denizli İmalat Sanayiinde Uygulanması." Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , 6 (1), 96-115.

ORHAN, İ., Kapanoğlu, M., & Karakoç, T. H. (2012). "Hedef Programlama İle Bütünleşik Uçak Rotalama Ve Bakım Çizelgeleme." Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University , 27 (1), 11-26.

ÖZCAN, E. C. (2006). "Tedarikçi Seçim Problemi İçin Bir Amaç Programlama Modeli." Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü : Yüksek Lisans Tezi.

ÖZTÜRK, A. (2012). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi.

PAKSOY, T. (2005). "Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı Ve Optimizasyonu Malzeme İhtiyaç Kısıtı Altında Stratejik Bir Üretim-Dağıtım Modeli." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14), 435-454.

PAKSOY, T., & Altıparmak, F. (2003). "Dağıtım Ağlarının Tasarımı Ve En İyilemesi Kapsamında Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimine Bir Bakış: Son Gelişmeler Ve Genel Durum." Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi , 4, 149-167.

PİSHVAEE, M. S., Rabbani, M., & Torabi, S. A. (2011). "A robust optimization approach to closed-loop supply chain network design under uncertainty." Applied Mathematical Modelling , 35, 637-649.

SEFERLİS, P., & Giannelos, N. F. (2004). "A two-layered optimisation-based control strategy for multi-echelon supply chain networks." Computers and Chemical Engineering , 28, 799-809.

SELİM, H., Araz, C., & Ozkarahan, I. (2008). "Collaborative production–distribution planning in supply chain: A fuzzy goal programming approach." Transportation Research Part E (44), 396–419.

TORABİ, S., & Hassini, E. (2008). "An interactive possibilistic programming approach for multiple objective supply chain master planning." Fuzzy Sets and Systems (159), 193–214.

TURANLI, M., & Köse, A. (2005). "Doğrusal Hedef Programlama Yöntemi İle Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi." İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (7), 19-39.

XU, J. L. (2008). "A Class of Multi-Objective Supply Chain Networks Optimal Model under Random Fuzzy Environment and its Application to the Industry of Chinese Liquor." Information Sciences: An International Journal (178), 2022-2043.