Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma

M. Asıf YOLDAŞ, Çağrı ERGEZER
5.110 1.461

Öz


Bilindiği gibi reklam olgusu; 21. yüzyılın modern dünyasında giderek artan insan ihtiyaçlarını cevaplandırabilmek için üretici ve tedarikçi birçok firmanın üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde pek çok firma, hem rekabet gücünü kaybetmemek hem de pazar paylarını arttırmak amacıyla reklam ve pazarlamaya büyük önem vermek zorundadırlar. Pazarlama açısından Kırgızistan nüfus itibariyle genç bir tüketici kitlesine sahiptir. Bu genç tüketicilerin çoğunluğu üniversite öğrencisi konumundadır. Pazarlama yöneticileri açısından bu genç kitlenin ne kadar önemli olduğunu anlamak bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda pazarlamacılar tüketicilerin reklama karşı tutum ve davranışlarını bildiği ve anladığı ölçüde reklam stratejileri oluştururlar. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın temel amacı bu genç tüketicilerin reklama karşı tutum ve davranışlarını tespit etmek ve böylece bölgede faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletme yöneticilerinin pazarlama ve reklam stratejilerine ışık tutmaya çalışmaktır. Bu amaçla, araştırmanın temel konusunu oluşturan Kırgızistan’daki üniversite öğrencilerin reklama karşı tutum ve davranışlarının tespitine yönelik bir uygulama yapılmıştır. Çalışmada söz konusu bulgular çerçevesinde sonuçların nedenleri ile ilgili yorumlar yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Reklam, Kırgızistan, Üniversite Öğrencileri, Tutum, Davranış

Tam metin:

PDF

Referanslar


AGİT, (2007), “Orta Asya Medya Bağımsızlığı Raporu”, Viyana

AKBAY, H. (2003), “Üniversite öğrencilerinin giyim harcamalarında reklamların etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Ankara

ALTUNIŞIK, R., ÖZDEMİR, Ş. TORLAK, R. (2006), “Modern Pazarlama”, Değişim Yayınevi, Adapazarı: 202-204

AMANALİEV, D. (2006) “Theory And Practice in Kyrgyzstan System of Advertisements”, The First National PR Confererence, Bishkek

AYTUĞ, S. (1997) “Pazarlama Yönetimi”, İlkem Yayınları, İzmir

BAYMUR, F. (1994), “Genel Psikoloji”, İnkılâp Yayınevi, İstanbul,

ÇAKIR, M., ÇAKIR, F., USTA, G. (2010)“Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Öğrenilmesi” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, (2): 80-89

ÇIRPICI, F.(2006), “Üniversite Öğrencilerinin Reklamlara Yönelik Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara: 6-16

DIKSON P.R. (1998) “Upravlenie Marketingom”, Prevod s anglizkom yazıkogo: Y. V. Slenova, Binom, Moskva

DJUMABAEV, M. (2009) “Kırgızistan’da ki Dergi Reklamlarında Yer Alan Görsel ve Yazılı Öğeleri Algılama Biçimlerine Göre Türkiye’de ki Kırgızistanlı Gençlerde Yüksek ve Düşük Bağlamlı Kültürlerin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

FIRLAR, G. ve DÜNDAR, P (2006) “Gazete Reklamlarının Gençler Üzerindeki Etkisi”, Bilig Dergisi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, (40): 7-19

GÜNAY, G.(2012), “Yeni Teknolojilerin Gençlerin Satınalma Eğilimleri Üzerine Etkisi”, Akademik Bakış Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (29): 3-4

GÜNERİ, B. (1996), “Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamın Rolü”, Doktora Tezi (Basılmamış), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 70-79

KENEŞ, (2012), “Zakon Kırgızskoy Respubliki o Reklame” www.kenesh.kg (Erişim Tarihi 14.05.2012)

PEKTAŞ H.(1987) “Reklam Nedir, İşlevi ve Etkileri Nelerdir”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,(2): 221

Sinem Çardaklı, Televizyon Reklamlarında Tanınmış Kişilerin Kullanılmasının Reklamın Hatırlanması Üzerindeki Etkisi Konusunda Bir Pilot Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2008

SOREH, N.A. ve BENER, Ö. (1995), “Üniversite Öğrencilerinin Taksitle Satın Alma Davranışları”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, (74): 71

TENEKECİOĞLU, B. (1983), “İşletmelerde Reklam” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak, 1(1): 90-98

TÖRÜNLÜ, A. (2000) “Demokratikleşme Sürecinde Televizyonun Rolü ve Kırgızistan Örneği”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 6-41

TURDUBAEVA, E. (2006), “Profile of Rebublic Relations Practice in Kyrgyzstan: Public Relations, Purpose, Mission and Function”,http://www.instituteforpr.org

YAVUZ, Ş. (2006), “Reklam ve Popüler Kültür”, İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi: 26

YILMAZ, E. (2004), “Medyatik Dil Alanları: Reklamcılık Dili Üzerine Metin Dil Bilimsel Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Özel Sayı- , Aralık

YÜKSELEN, C. (2008), “Pazarlama & İlkeler-Yönetim”, Detay Yayıncılık, İstanbul, 100- 301