Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri

Evren Dilek ŞENGÜR
3.031 1.554

Öz


TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı ve VUK Mükerrer 290. maddesine göre; bir kiralama işleminin finansal kiralama olarak sınıflandırılması durumunda kiracı, finansal kiralama işlemini gerçeğe uygun değer (rayiç bedel) veya asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden bilançosunda varlık ve borç olarak muhasebeleştirir. Asgari kira ödemelerinin hesaplanması, kiracı tarafından muhasebeleştirilecek ve raporlanacak olan varlık ve yükümlülük tutarının belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında koşullu kira, dönem giderleri, garanti edilmiş kalıntı değer veya düşük fiyattan satın alma opsiyonu bulunması durumunda bu unsurların asgari kira ödemelerinin hesaplanmasını nasıl etkilediği ve bunların finansal raporlar üzerindeki etkilerinin birer örnek yardımı ile açıklanmasıdır.

Anahtar kelimeler


Asgari Kira Ödemeleri, Finansal Kiralama, Düşük Fiyattan Satın Alma Opsiyonu, Garanti Edilmiş Kalıntı Değer, Koşullu Kira

Tam metin:

PDF

Referanslar


DAVIS, Maria K. (2008) Accounting for Rental Estate Transactions: A Guide For Public Accountants and Corporate Financial Professionals. John Wiley & Sons, New Jersey.

EPSTEIN, Barry J. ve JERMAKOWICZ, Eva K., (2008). IFRS Policies and Procedures, John Wiley & Sons, New Jersey.

EPSTEIN, Barry J. ve JERMAKOWICZ Eva K., (2010). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, New Jersey. GREUNING, Hennie Van (2006) International Financial Reporting Standards A Practical Guide, 4 th Ed., The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank,Washington DC

KIESO, Donald E.; WEYGANDT, Jerry J. ve WARFIELD,Terry D., (2010). Intermediate Accounting: IFRS Edition Vol.2, John Wiley & Sons, NJ.

MALİYE BAKANLIĞI, 319 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 1.7.2003 Tarihli ve 25155 Sayılı Resmi Gazete

MALİYE BAKANLIĞI, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No:11, 31.7.2003 Tarihli ve 25185 Sayılı Resmi Gazete

NIKOLAI, Loren A.; BAZLEY, John D. ve JONES, P. Jefferson (2010). Intermediate Accounting. 11th Ed. South Western Cengage Learning, USA.

T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta-sarısı ile Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu’nun; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/543, 2/88), Tarih: 02003, Sayı: B.00.KKG.0.10./101-622/1292 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss113m.htm

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK), Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 37 Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, http://www.tmsk.org.tr/ (Erişim Tarihi: 4.9.2012)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK), Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 17 Kiralama İşlemleri, http://www.tmsk.org.tr/ (Erişim Tarihi: 2012)