Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği

Abdullah SOYSAL, Mehmet TAN
9.284 1.232

Öz


Günümüz iş yaşamında başarılı işletmelerin “insan merkezli” ve “müşteri odaklı” olduğu gerçeği dikkate alındığında, Ahilik ilkelerinin de bu başarıda önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir. Ahiliğin temel ilkeleri kapsamında, verilen sözü tutmak, iyiliksever ve cömert olmak, hak ve adaletten yana olmak, vb. ilkeler sayılabilir. Bunun yanında hilesiz iş, ölçülü kazanç, adil bir kalite kontrol sistemi bu modelin ekonomik hayatının vazgeçilmez esaslarıdır. Bu çalışma ile Ahilik geleneğinin iş yaşamındaki önemine vurgu yapılarak, Ahilik ilkelerinin günümüz işletmelerinde ne derecede uygulandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kilis’te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi işletmesinin kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 98 sahip ve yöneticisi üzerinde bu araştırma yürütülmüştür. Araştırmada, tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Değerlendirmeler SPSS hazır istatistik programında yapılmıştır. Bulgular işletme sahip ve yöneticilerin; çalışanlar, müşteriler, komşu işletmelerle ilişkilerinin genelde iyi ve genel görünümleri ve davranışlarının olumlu olduğunu buna karşılık mesleki gelişme ve çevre konusunda çok da duyarlı olmadıklarını göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Ahi, Ahilik, Ahilik Geleneği, Ahilik İlkeleri, Küçük Sanayi Sitesi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akça, Bayram (2001). “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muğla’da Debağ (Tabakçılık) Esnaf Teşkilatı”. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı.4: 1-8

Akça, Gürsoy ( 2004 ). “Ahilik Geleneği ve Günümüz Fethiye Esnafı”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14: 209-219

Bodur, H. E. (1999). “Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürüne Katkıları”. II. Uluslar arası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 13-15 Ekim, Kırşehir

Aydemir, Muzaffer ve M. Ateş (2011). “Küçük Sanayi Sitelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Olgusu: Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Örneği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30, Ağustos:169-180

Demir, Galip (2001). “Ahilik ve Yükselen Değerler”. Görüş Dergisi, Ocak Sayısı: 76-82 Demir, Galip (1994). “Ahilik”. Ahilik Yolu Dergisi, S.86, İstanbul, Nisan 1994

Demirpolat, A. Ve G. Akça (2004). “Ahilik ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkıları”. S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı.15

Doğan, Hulusi (2011). “Günümüz İşletmeleri İçin Ahilik Kültüründen Örtülü Bilginin Gelişim ve Paylaşım Örnekleri”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı:4, Haziran:77-100

Doğan, Hulusi (2006). “The Search of Tacit Knowledge in Akhism Culture”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) 2006/2: 22-38

Durak, İbrahim ve A. Yücel (2010). “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları”. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2: 151-168

Erbaşı, Ali ve S. Ersöz (2011). “Ahilik ve 4C Pazarlama İlişkisi: Tarihi Perspektiften Bakış”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011/59: 135-146 Gemici, Nurettin (2010). “ Ahilikten Günümüze Meslek Eğitiminde Model Arayışları ve Sonuçları”. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:8, No: 19: 71-105

Gürdal, Mehmet (2004). “Ahilik Kültür ve Felsefesinin Meslek Etiği ve İş Ahlakı Açısından Turizm Sektörüne Uygulanabilirliği Konusunda Bir Araştırma”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu. 12-13 Ekim, Kırşehir: 511-517

Karagül, Mehmet (2012). “ New Economic Approches In The Context Of The “Akhism” With Human And Social Capital”. American International Journal of Contemporary Research, Vol. 2 No. 2; February: 73-84

Karasoy, Yakup (2012). “Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik”. www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s14/karasoy.pdf (İndirlme Tarihi, 01012)

Kocabaş, İbrahim (2004). “Çağdaş Yönetim Düşüncesi Işığında Ahilik Teşkilatı”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu. 12-13 Ekim, Kırşehir: 635-642.

Kolbaşı, Ahmet (2005). “Türk Kültür Turizmi Açısından Ahilik”. Gazi Üniversitesi Ahilik Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, Kış

Marşap, Akın (2005). “Ahi Ervan-ı Veli ve Evrensel İş Etiğinde Yeni Gelişmeler”. Ahilik Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Kış 2005: 69-89

Oktay, Elif Y. (2008). “Ahilik Teşkilatında Çalışma Ahlakının İşçi ve İşveren Kesimine Etkileri”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu. 15-17 Ekim, Kırşehir: 189-190

Özdemir , Nurullah (1999). “Ahilik Örgütü ve Toplam Kalite Yönetimi”. Standard Dergisi, (Şubat): 16-23

Özerkmen, Necmettin (2004). “Ahiliğin Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları-Sosyolojik Yaklaşım”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (2): 57-78

Öztürk, Nurettin (2002). “Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş ahlakı Açısından Değerlendirilmesi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:7: 1-12

Sarıkaya, Mehmet Saffet (2008). “Ahilik Kültürü Üzerine”. Yenises Dergisi, Yıl.12, Sayı.154

Sancaklı, Saffet (2010). “Ahilik Ahlakının Oluşumunda Hadislerin Etkisi”. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-18

Solak, Fahri (2009). Ahilik Kuruluşu, İlkeleri ve Fonksiyonları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No:2009-56, Erkam Matbaası, İstanbul

Şahin, Ş., Ş. Öztürk ve M. Ünalmış (2009), “Professionel Ethics and Moral Values in Akhi Institution”, Procedia Social and Behavioral Sciences 1(2009): 800-804

Tatar, Taner ve M. Dönmez, (2008). “Zihniyet ve İktisat İlişkisi Çerçevesinde Ahilik Kurumu”. Doğu Anadolu Bölge Araştırmaları, 2008

Turan, Namık Sinan (2007). “ Selçuklu ve Osmanlı Anadolu’sunda Ahiliğin SosyoEkonomik Gelişim Süreci”. İ.Ü. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı. 52: 151-187

Zaim, Halil (2012). İş Hayatında Erdemli İnsan, Empati Matbaacılık, Mart, İstanbul http://www.badeg.com.tr/5.pdf, “Ahilik’te Organizasyon”, (İndirilme Tarihi:05.07.2012) http://www.msxlabs.org/forum/osmanli-imparatorlugu/319447-osmanli-devletinde-gediksistemi.html#ixzz22x5q8QrT, “Gedik”, (İndirilme Tarihi:14.07.2012) http://www.sozluk.net/?sozluk=osmanlica&word=%C4%B0DD%C4%B0HAR (İndirilme Tarihi, 10.07.2012).