Türk Havayolu İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Nuriye GÜREŞ, Seda ARSLAN, Ramazan YALÇIN
5.490 1.444

Öz


Dünya'da ve Türkiye'de internet ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, tüketicileri doğrudan etkilemekte ve tüketicilerin de bu teknolojileri yoğun bir şekilde kullanmasıyla, tüketici taleplerinde büyük değişimler yaşanmaktadır. Değişen tüketici profiliyle birlikte işletmelerin de bu değişen koşullara ayak uydurması, yoğun rekabetin yaşandığı pek çok sektörde olduğu gibi, havacılık sektöründeki işletmeler için de zorunlu olmaktadır. Bu nedenle havayolu işletmeleri, daha çok kitleye ulaşmak ve internetin sunduğu tüm avantajlardan yararlanmak amacıyla, kendilerine ait web sitesi oluşturarak, interneti yoğun bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, Türk havayolu işletmelerinin internette ne kadar yer aldıkları ve web sitesini ne kadar etkin kullandıkları araştırılmıştır. Ulusal sivil havacılık otoritesi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan, 9 havayolu işletmesinin tamamı, bazı web sitesi özellikleri ve pazarlama faaliyetleri açısından içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, 9 havayolu işletmesinden 5’inin web sitesini orta düzey etkinlikte, 4 havayolu işletmesinin ise etkin kullandığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Havayolu İşletmeleri, İnternet Pazarlaması, Web Sitesi değerlendirmesi

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKSOY, Ramazan (2009), “İnternet Ortamında Pazarlama”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

APOSTOLOU, George ve ECONOMIDES, A. Anastatios (2008), “Airlines Websites Evaluation Around The World”, First World Summit on the Knowledge Society; 611 – 6 https://springerlink3.metapress.com/content/t64885661n1784g1/resourcesecured/?target=fulltext.pdf&sid=5azxwtuae0yrjekdmoxpn4ah&sh=www.springer link.com (Erişim Tarihi: 02.09.2011).

BAI, Billy, LAW, Rob ve WEN, Ivan (2008), “The Impact of Website Quality on Customer Satisfaction and Purchase Intentions: Evidence from Chinese Online Visitors”, International Journal of Hospitality Management, 27(2008); 391 – 402. Bankalararası Kart Merkezi (2011), “2011 Yılına İlişkin Banka ve Kartı Kullanım Verileri”, http://www.bkm.com.tr/basin/bultenler/2011verileri_080212.pdf (Erişim Tarihi: 01.03.2012).

BAUER, Hans H., GRETHER, Mark ve LEACH, Mark (2002), “Building Customer Relations Over The Internet”, Industrial Marketing Management, 31 (2002); 155 – 1

BAYRAM, Murat ve YAYLI, Ali (2009), “Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27); 347 – 379.

COX, J. ve DALE, B. G. (2002), “Key Quality Factors in Web Site Design and Use: An Examination”, International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (7); 862 – 888.

ÇİÇEK, Hüseyin, DEMİREL, Mustafa ve ONAT, Osman Kürşat (2010), “İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2); 187 – 206.

ÇUBUKÇU, M.İhsan (2010), “Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, 2010 (1); 39 – 59.

DE, Krishna (2011), “Social Media and The Airline Industry – 4 Ideas to Springboard From”, http://www.krishnade.com/blog/2011/social-media-airline-industry/ (Erişim Tarihi: 14.03.2011)

Ekovitrin, (2012), “Dünya Dönüyor E-Ticaret Büyüyor”, http://www.ekovitrin.com/ekovitrin-dergisi/mayis-2012/dunya-donuyor-e-ticaretbuyuyor-h15974.html (Erişim Tarihi: 15.07.2012)

ELLSWORTH, Jill H. ve ELLSWORTH, Matthew V. (1995), “Marketing on the Internet”, John Wiley & Sons Inc., USA.

GOLLETZ, Marion ve OGHEDEN, Pauline (2010), “Customer Returns in ECommerce & Consumers Interaction Via Social Media”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Borås: University of Borås.

Haber 3 (2011), “Dünyada E-Ticaret Hacmi 10 Trilyon Doları Aştı”, http://www.haber3.com/dunyada-e-ticaret-hacmi-10-trilyon-dolari-asti834892h.htm (Erişim Tarihi:21.05.2011)

HANKE, Michael ve TEO, Thompson S.(2003), “Meeting the Challenges in Globalizing Electronic Commerce at United Airlines”, Journal of Information Technology Cases and Application, 5 (4); 21 – 38.

Internet World Stat (2001), “Internet and Facebook Usage in Europe”, http://internetworldstats.com/stats4.htm (Erişim tarihi: 17.10.2012)

JARACH, David (2002), “The Digitalisation of Market Relationships in the Airline Business: The Impact and Prospects of E-Business”, Journal of Air Transport Management, 8 (2); 115 – 120.

KARAMUSTAFA, Kurtuluş, BİÇKES, Durdu Mehmet ve ULAMA, Şevki (2002), “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (Temmuz – Aralık 2002); 51 – 92.

KIRÇOVA, İbrahim (2005), “İnternette Pazarlama”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

LEE, Younghwa ve KOZAR, Kenneth (2006), “Investigating the Effect of Website Quality on E-Business Success: An Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach”, Decision Support Systems, 42 (3); 1383 – 1401.

LIU, Chang ve ARNETT, Kirk P. (2000), “Exploring the Factors Associated With Website Success in the Context of Electronic Conmmerce”, Information And Management, 38 (1); 23 – 33.

LOIACONO, Eleanor T., WATSON, Richard T. ve GOODHUE, Dale L. (2002), “WebQual™: A Measure of Web Site Quality”, Lycos, Waltham, Massachusetts. LUBBE, Berendien (2007), “The effect of Internet Apprehension and Website Satisfaction on Air Travellers’ Adoption of An Airline’s Website”, Journal of Air Transport Management, 13(2007); 75 – 80.

NYSHADHAM, Easwar A. (2000), “Privacy Policies of Air Travel Web Sites: A Survey and Analysis”, Journal of Air Transport Management, 6 (3); 143 – 152.

O’CASS, Aron ve CARLSON, Jamie (2012), “An Emprical Assessment of Consumers’ Evaluations of Web Site Service Quality: Conceptualizing and Testing a Formative Model”, Journal of Services Marketing, 26 (6); 419 – 434.

PHIPPEN, Andrew D., SHEPPARD, L. ve FURNELL, Steven (2004), “A Practical Evaluation of Web Analytics”, Internet Research, 14 (4); 284 – 293.

PORTER, Michael E. (2001). “Strategy and Internet”, Harward Business Review, March 2001; 63 – 78.

RAZAK, Mohd Z.B.A., ILIAS, Azleen ve RAHMAN, Rahida A. (2009), “Differentiation Strategies of Internet Retailing (Unique, Value and Return): A Focused Web Evaluation into Airline Service Provider”, International Business Research, 2(2), 40 – 47.

SAM, Mohd F.M. ve TAHIR, Md Nor H. (2009), “Web Site Quality and Consumer Online Purchase Intention of Air Ticket”, International Journal of Basic & Applied Sciences, 9 (10); 20 – 25.

SANCHEZ-FRANCO, Manuel J. ve RONDAN-CATALUÑA, Francisco J. (2010), “Virtual Travel Communities and Customer Loyalty: Customer Purchase Involvement and Web Site Design”, Electronic Commerce Research and Applications, 9 (2010); 171 – 182.

SARI, Yaşar ve KOZAK, Metin (2005), “Turizm Pazarlamasında İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 9 (2005); 248 – 271.

SHCHIGLIK, Clarry ve BARNES, Stuart J. (2004), “Evaluating Website Quality in the Airline Industry”, The Journal of Computer Information Systems, 44 (3); 17 – 25. SITA (2011), “Airline IT Trends Survey 2011”, http://www.sita.aero/content/airline-ittrends-survey-2011 (Erişim Tarihi: 18.04.2012)

TAN, Felix B. ve TUNG, Lai L. (2003), “Exploring Website Evaluation Criteria Using the Repertory Grid Technique: A Web Designers’ Perspective”, Proceedings of The Second Annual Workshop on HCI Research in MIS, Seattle, WA, December 12 – 13; 65 – 69.

TAYLOR, M.J. ve ENGLAND, D. (2006), “Internet Marketing: Web Site Navigation Design Issues”, Marketing Intelligence & Planning, 24 (1); 77 – 85.

TSAI, Hsian-Tang, HUANG, Leo ve LIN, Chung-Gee (2005), “Emerging E-Commerce Development Model for Taiwanese Travel Agencies”, Tourism Management, 26 (5); 787 – 796.

TSAI, Wen-Hsien, CHOU, Wen-Chin ve LEU, Jun-Der (2011), “An Effectiveness Evaluation Model For The Web-based Marketing of The Airline Industry”, Expert Systems with Applications, 38 (2011); 15499 – 15516.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (2012), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012”, http://www.tuik.gov.tr/prehaberbultenleri.do?id=10880 (Erişim Tarihi: 20.09.2012)

WEI, June ve OZOK, Ant (2005), “Development of a Web-Based Mobile Airline Ticketing Model with Usability Features”, Industrial Management and Data Systems, 105 (9); 1261 – 1277).

XIE, Zhou C. ve BARNES, Stuart J. (2009), “Web Site Quality in the UK Airline Industry: A Longitudinal Examination”, Journal of Computer Information Systems, Winter 2008 – 2009; 50 – 57.