Ekonomik Büyümenin Belirleyicilerinden Biri Olarak Beşeri Sermaye: Yükseköğrenimin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi

Şerife ÖZŞAHİN, Zeynep KARAÇOR
4.904 1.157

Öz


ŞAHİN Zeynep KARAÇOR ÖZ Beşeri sermayenin ekonomik büyümeye yaptığı katkının yükseköğrenim bağlamında incelendiği bu çalışmada Türkiye ekonomisinde yükseköğrenimine ayrılan harcama miktarı ile yükseköğrenim kayıtlarının büyüme oranı üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan hareketle Türkiye ekonomisine ait 1980-2010 dönemi verileriyle üç farklı regresyon tahmin edilmiştir. Yapılan regresyon analizleri sonucunda, yükseköğrenim harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü etkileri olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu ise yükseköğrenim kayıtları ve ekonomik büyümenin birbirlerini pozitif yönde etkileyen değişkenler olduğudur.

Anahtar kelimeler


Beşeri Sermaye, Yükseköğrenim, Ekonomik Büyüme, Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu, Türkiye.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AY, Ahmet ve Pınar YARDIMCI (2008), “Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı AK Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin VAR Modeli ile Analizi(1950-2000)”, Maliye Dergisi, 155: 39-54.

AZIZ, Babar; Tasneem KHAN ve Shumaila AZIZ (2008), “Impact of Higher Education on Economic Growth of Pakistan”, Journal of Social Sciences and Humanities, 6(2): 15BECKER, William E. ve Lewis R. DARRELL (1992), Higher Education and Economic Growth, Springer; 1 Edition.

BLOOM, David; David CANNING ve Kevin CHAN (2005), “Higher Education and Economic Development in Africa”, World Bank, African Region: Human Development Sector Report, Washington.

BOLDIN, Robert, Elsa-Sofia MOROTE ve Matthew MCMULLEN (2000), “Higher Education And Economic Growth in the Latin American Emerging Markets”, The 2000 Latin American Studies (LASA) Conference. Miami, Florida, 16-18 Mart 2000: 1-17.

CAMOY, Martin (1996), “Education, Economic Growth and Technological Change”, International Encyclopedia of Economics of Education, 191-192.

CİNGİ, Selçuk ve Cahit GÜRAN (2003), “Türkiye’de İktisadi Kalkınmayı Tehdit Eden Sorun: Eğitim”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(2): 109-137.

ÇAKMAK, Erol ve Sevda GÜMÜŞ (2005), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz(1960-2002)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(1): 59-72.

ÇOBAN, Orhan(2004), “Beşeri Sermayenin İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, 30: 131-142.

DE MEULEMEESTER, Jean-Luc ve Denis ROCHAT (1995), “A Causality Analysis of the Link Between Higher Education and Economic Development”, Economics of Education Review, (14) 4: 251-361.

KAR, Muhsin ve Hüseyin AĞIR (2003), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Kocaeli Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2003.

KRUEGER, Alan B. ve Mikael LINDAHL (2001), “Education for Growth: Why and For Whom?”, Journal of Economic Literature, 39(4): 1101-1136.

PAPAGEORGIOU, Chris (2003), “Distinguishing Between the Effects of Primary and Post-primary Education on Economic Growth”, Review of Development Economics, 7(4): 622-635.

PEREIRA , Joao ve Miguel St. AUBYN (2009), “What Level of Education Matters Most for Growth?: Evidence from Portugal”, Economics of Education Review, 28(1): 67PETRAKIS, P.E. ve D. STAMATAKIS, (2002), “Growth and Educational Levels: A Comparative Analysis”, Economics of Education Review, 21(5): 513-521. ROMER, Paul(1989), “Human Capital and Growth: Theory and Evidence”, NBER Working Paper, Working Paper No: 3173.

SARI, Ramazan ve Uğur SOYTAŞ (2006), “Income and Education in Turkey: A Multivariate Analysis”, Education Economics, 14(2): 181-196.

SCHWEKE, William (2004), Smart Money: Education and Economic Development, Economic Policy Institute (June 2004), Washington.

SCHULTZ, Theodore (1963), The Economic Value of Education, Columbia University Press, NewYork.

SEREL, Hicran ve Kaan MASATÇI (2005), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Ko-entegrasyon Analizi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(2): 49-58.

SINGER, Hans (1964), “Education and Economic Development”. (Edt.) Hans Singer, International Development: Growth and Change, McGraw-Hill.

ŞİMŞEK, Muammer ve Cem KADILAR (2010), “Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi”, C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1): 115-140.

TABAN, Sami ve Muhsin KAR (2006), “Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi, 1969-2001”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1): 159-181.

TILAK, Jandhyala B. G. (2003), “Higher Education and Development in Asia”, Journal of Educational Planning and Administration, 17(2): 151-173.

TÜRKMEN, Fatih (2002), “Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye’de Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırılması”, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT: 2655.

WANG, Jinbo (2009), “A Study of Education Investment and Xinjiang Economic Development”, Journal of Business and Management, 4(5): 139-144.