9-11 Yaş Arası İlköğretim Öğrencilerinin Ailedeki Satın Alma Kararlarına Etkileri: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma

Ali Çağlar ÇAKMAK, Merve ÇAKIR
4.587 1.533

Öz


Pazarlama iletişiminde firmaların yeni hedef kitlesi genç tüketiciler olarak belirmektedir. Çocuklar sadece kendilerine yönelik ürünler için mesajlara maruz kalmamakta artık ev halkı adına satın alınan ürünlerin mesajları da çocuklara yöneltilmeye başlanmaktadır. Bu araştırma, satın alma kararlarında çocukların aileleri üzerinde ne kadar etkiye sahip olduklarını belirlemeye çalışmaktadır. Araştırma çocukların, ürünlerle ve firmaların pazarlama mesajlarıyla ilgi düzeylerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Araştırma kapsamında Karabük şehir merkezinde 9-11 yaş arasında devlet ve özel okullarda okuyan 590 ilköğretim öğrencisinin değerlendirmeleri anket metoduyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere yüzde analizi ve Kruskal-Wallis hipotez testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 9-11 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin aile içerisindeki satın alma kararlarına etki düzeyleri arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


9-11 yaş arası tüketiciler, İlköğretim Öğrencileri, Aile Satın Alma Kararları, Karabük

Tam metin:

PDF

Referanslar


AĞAÇ, Saliha, Hatice, Harmankaya (2009), ‘‘İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerin Giysi Tercihleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörler’’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, s.1-13.

AHUJA, Roshan D., Kandi, Stinson (1993), ‘‘Female-Headed Single Parent Families: An Exploratory Study Of Childrens Influence in Family Decision Making’’, Advances in Consumer Research, 20, s.469-474.

AKAT, Ömer; Ç.,Taşkın ve A., Özdemir (2006), ‘‘Uluslar arası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama’’, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6/2, s.13-30.

ALTUNIŞIK, R., S. Özdemir ve Ö. Torlak (2004), ‘‘Modern Pazarlama’’, Değişim Yayınları, İstanbul.

ARSLAN, Kahraman (2003), “Otomobil Alımında Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Cilt 2/3, s.83-103.

ATEŞOĞLU, İrfan, Mimar, Türkkahraman (2009), ‘‘Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14/3, s.215-228.

AYGÜN, İnci (2006), ‘‘Çocukların Ailede Satın Alma Kararları Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama’’, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

BEATTY, Sharon,Talpade, S. (1994), ‘‘Adolescent Influence in Family Decision Making: A Replication with Extension’’, Journal of Consumer Behavior, Vol.21/2, s.3323

BEREY, Lewis A. and Richard W. Pollay (1968), ‘‘The Influencing Role of the Child in Family Decision Making’’, Journal of Marketing Research 5 (February), s.70-72. BUDZANOWSKA, Malgorzata (2011), ‘‘Social Conditioning of Purchasing Decisions Of 9-11 Year Old Consumers’’, Journal Of Consumer Behaviour, Cilt 10/2, s.1431

BURSALI, Akın (2008), ‘’12-18 yaş Arasındaki Çocukların Aile Satın Alma Kararına Etkileri’’, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

COMMURI, Suraj, James W.Gentry (2000), ‘‘Opportunities For Family Research In Marketing’’, (http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.), (Erişim Tarihi: 02012)

ÇAKIR, Elif (2006), ‘‘Satın Alma Kararlarında Çocukların Rolleri’’, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

DAVIS, Keith (1988), ‘‘İşletmede İnsan Davranışı’’, Çev. Kemal TOSUN. İstanbul.

GÜNİNDİ Yunus, Songül Giren (2011), ‘‘Aile Kavramının Değişim Süreci ve Okul Öncesi Dönemde Ailenin Önemi’’, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, s.349-361.

FOXMAN, E. R., Tansuhaj, P. S. ve Ekstrom, K. M. (1989), ‘‘Family Members Perception Of Teenagers Influence In Family Decision-Making’’, Journal Of Consumer Research, Vol.15.

IŞIN, F. Bahar (2001), ‘‘Beş-Altı Yaş Çocuklarının Ailenin Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İSLAMOĞLU, A. Hamdi (2003),’’Tüketici Davranışları’’, Beta Yayınları, İstanbul.

KARAFAKIOĞLU, Mehmet (2006), ‘‘Pazarlama İlkeleri’’, Literatür Yayınları, İstanbul. KAUR, Pavleen, Raghbir, Singh (2006), ‘‘Children In Family Purchase Decision Making In India and West : a Review’’, Academy Of Marketing Science Review, Sayı:8, s.1KOCABAŞ, F., M. Elden, N.Yurdakul (1999), ‘‘Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle’’, İletişim Yayınları, İstanbul.

KOÇ, Erdoğan (2011), ‘‘Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Global ve Yerel Yaklaşım’’, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

KOTLER, Philip, Gary Armstrong (1996), ‘‘Marketing An Introduction’’, Prentice Hall International Inc., Upper SAddler River, New Jersey.

KOTLER, Philip (1997), ‘‘Marketing Management’’, Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

KOTLER, Philip (2000), ‘‘Pazarlama Yönetimi’’, Çev., Nejat Muallimoğlu, Beta Basım, Milenyum Baskı, İstanbul.

LEE, Christina, Sharon, Beatty (2002), ‘‘Family Structure and Influence In Family Decision Making’’, Journal Of Consumer Marketing, Vol.19/1, s.24-41.

McNEAL, U. James (2000), ‘‘Children as Consumers of Commercial and Social Products’’, Working Paper for the Conference Marketing Health to Kids 8 to 12 Years of Age, October 21 & 22, 1998, s.32-34.

MUCUK, İsmet (2009), ‘‘Pazarlama İlkeleri’’, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

ODABAŞI, Yavuz, Gülfidan Barış (2007), ‘‘Tüketici Davranışı’’, MediaCat Kitapları, İstanbul.

PIAGET, Jean (2000), ‘‘Çocukta Zihinsel Gelişim’’, Çev., Hüseyin Portakal, Cem Yayınevi, İstanbul.

ROSS, J., R. Harradine (2004) “I’m not Wearing That! Branding and Young Children”, Journal of Fashion Marketing and Management, Cilt 8/1, s.11-26.

SHOHAM, Aviv ve V. Dalakas (2003), “Family Consumer Decision Making in Israel: The Role of Teens and Parents”, The Journal of Consumer Marketing, Vol. 20, No. 3, s.238-251.

SOLOMON, R. Micheal (2004), ‘‘Consumer Behavior’’, 6th Edition, Pearson Printice Hall.

SÖNMEZ, Sezin (2006), ‘‘7-12 Yaş Arasındaki Çocukların Aile Satın Alma Kararına Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

SÜMER, Burcu (2007), ‘‘Çocuk Tüketicilerin Marka Algılamalarının Seçilmiş Ürün Grubu Bağlamında Araştırılması’’, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ŞENER, Arzu, Müberra, Babaoğul (2007), ‘‘Çocuk ve Genç Tüketiciler’’, Tüketici Yazıları-1,Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi, Ankara TEK, Ömer B. (1997), Pazarlama İlkeleri, Cem Ofset ve Matbaacılık, İzmir.

WARD, S. and Wackman, D. (1972), ‘‘ Childres Purchase Attempts and Parental Yielding’’, Journal of Marketing Research, 9, s.316-319.

WOODSIDE, Arch (1972), ‘‘Dominance And COnflict In Family Purchasing Decisions’’, Proceedings Of The Third Annual Conference Of The Association For Consumer Research, s.650-659. http://www.capital.com.tr/buyulu-pazar-haberler/18266.aspx, (Erişim Tarihi: 29.03.2012). http://www.peratrend.com/tuketici-sosyallesmesi-ve-cocuk-tuketiciler-501.html (Erişim Tarihi: 22.09.2012).