Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması

Arzu ORGAN, İrfan ERTUĞRUL, Seçil GÜLEÇ GÜREL
5.119 2.545

Öz


Günümüzde, işletmeler açısından üretim planlama ve kontrol fonksiyonu hayati önem taşımaktadır. İş rekabetinin artan karmaşıklığı ve müşteri memnuniyeti işletmeleri yüksek kalite düzeyine ve maliyet minimizasyonuna yöneltmiştir. Böyle bir rekabet ortamında üretim planlama ve kontrol sistemlerine verilen değer günden güne artmaktadır. Bütünleşik üretim planlama, üretim planlama ve kontrol çalışmalarında kullanılan araçlardan biridir. Bütünleşik üretim planlama ile üretim hızları, işgücü düzeyleri, fazla mesai ve diğer kontrol edilebilir değişkenler ayarlanarak, öngörülmüş talep en iyi biçimde karşılanmaya çalışılır. Bütünleşik üretim planlamasında yer alan birden çok ve karmaşık amaçları çözümlemek için, hedef programlama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada hedef programlama ile firmanın öncelikleri belirlenip, buna uygun matematiksel modeller geliştirilmiştir. Matematiksel modellerde kullanılan parametrelere ait veriler, uygulamanın yapıldığı firmadan elde edilmiştir. Firmanın kar ve maliyet hedeflerine ulaşabilmesi için, üretilmesi gereken ürün miktarları ve işgücü değerleri göz önünde bulundurularak model kurulmuş ve Winqsb programı kullanılarak optimum çözüme ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Bütünleşik Üretim Planlama, Optimizasyon, Hedef programlama

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALADAĞ, Z. , YILMAZ, D. (1998), “Çok Ürünlü Tek Kanallı Üretim Hattında Darboğaz Sorununa Yönelik Kantitatif Analiz” , Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s:3-8

DEMİR, H. , GÜMÜŞOĞLU Ş.(2003), Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul

DOĞAN, Ü. (1997), “Üretim Planlama ve Kontrolü : Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama”, Üniversiteliler Ofset, İzmir

DURMUŞ, T. , (2002), “Bütünleşik Planlama Ve Bir Endüstri İşletmesinde Uygulama” , Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, s:141

ERTUĞRUL, İ. (2005), “Bulanık Hedef Programlama ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama Örneği”, Osman Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, sayı:2, Eskişehir, s:45-75

FUNG, R. Y. K., TANG, J., WANG, D. (2003), “Multiproduct Aggregate Production Planning With Fuzzy Demands And Fuzzy Capacities”, IEEE Transactıons On Systems, Man, And Cybernetıcs Part A: Systems And Humans, Vol. 33, No. 3, s:302-313

GALLEGO, PROF. G. (2001), “Aggregate Production Planning”, IEOR 4000: Production Management Lecture 5, pp:7

GÜLEÇ GÜREL, S. (2011), “Bütünleşik Üretim Planlaması İle Hedef Programlama Uygulaması”, Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli

KOÇAK, M. (1998), “Hedef Programlaması Tekniği İle Üretim Planlaması Ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s:97

LEVİN, I. R. , RUBIN, S. D. , STINSON P. J. ve GARDNER S.E. (1989), “Quantiative Approaches to Management”, 7th Ed. , Mcgraw_Hill Publishing Company, New York

ÖZTÜRK, A., (2009), Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, 12. Baskı, Bursa. s: 273-310 ÖZTÜRK, M. U. (2007), “Üretim Planlamasında Çok Hedefli Doğrusal Hedef Programlama ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, s:138

ŞENGÜL, P. , (2007), “Aggregate Productıon Plannıng In A Turkısh Furniture Company”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s:158

TORKUL, O. ,ÖVER, T. , GÖKSU, A. , “ Bir İşletmenin Yeniden Yapılandırılmasında Kavramsal Bir Model”, Enformatik Bölüm Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, s:6 VURAL, M. , (2005), “Genetik Algoritma Yöntemi İle Toplu Üretim Planlama”, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s:103

YILMAN, N. (2007), “Bir Toplu Üretim Planlama Modeli Ve Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s:131