Karbon Vergisi

İbrahim ORGAN, Taha Emre ÇİFTÇİ
4.862 864

Öz


Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan çevre kirliliği ve küresel ısınma son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Çevre kirliliği sonucu ortaya çıkan seragazları, tüm dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. Seragazları fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan zararlı gazlar, ülkeleri piyasa temelli bir mali araç olan karbon vergisini uygulamaya geçirmeye zorlamıştır. Karbon vergisi tek başına çevre kirliliği ile mücadele kapsamında yeterli olmamaktadır. Ancak bu vergi tüm dünya ülkelerinin ortaklaşa katılımları ile başarılı olabileceği bir vergi türüdür. Karbon vergisi piyasa temelli mali araçtır. Üreticilerin çevreye saldıkları karbondioksit gazı miktarı başına vergiye tabi tutulurlar. Böylelikle vergi mükellefi konumuna gecen firmalar, maliyetlerine sosyal maliyetleri de ekleyerek hem devlet bütçesine ek gelir sağlamakta hem de sosyal sorumluluk üstlenmektedir.

Anahtar kelimeler


Küresel Isınma, Çevre Kirliliği, Seragazları, Karbon Vergisi.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AL-ABDULLAH, Y., Anwar, (1999); “The Carbon-Tax Debate”, Applied Energy 64, 3- 13.

ALDEMİR, Şenkan/KAYPAK, Şafak (2008); “’Eko-Ekonomi’ Kavramı ve Türkiye İçin Bölgesel Ölçekli Bir Değerlendirme”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat, İzmir-Türkiye, http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/aldemir.pdf.

ALGAN, Nesrin/DÜNDAR, K. Ayşe; Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları.

ALTUNBAŞ, Derya; “Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Türkiye’deki Kurumsal Değişimlere Bir Bakış”, http://biibf.comu.edu.tr/daltunbasmakale.pdf.

BAŞLAR, Kemal; “Uluslararası Çevre Hukuku ve Dünya Çevre Zirvesi”. http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/3-2.pdf.

BORCHİELLİNİ, Romano/MASSARDO, Aristide, F./SANTARELLİ, Massimo (2002); “Energy Conversion and Management”, 43 1425–1443. CEBECİ, Uğur, Gökyüzünde http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6055994&p=2,(Erişim Tarihi:12.09.2012). Karbon Savaşı,

ÇOKGEZEN, Jale (2007); “Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., Dergisi, , Cilt 23, ss. 91-115,.

DOĞRUYOL, C, (2006); Vergi Hukuku, Savaş Yayınevi, 2 Baskı, Ankara.

EKMEKCİ, Esra, (2003); “Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler”, Kazancı Hukuk Yayınları, No: 167, İstanbul, s. 19-27.

GÜVEN, G. Ayşe, (2006); “1997 Kyoto Protokolü’nün Oluşumu ve Uluslararası Çevre Politikalarına Etkileri”, (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent ULUDAG), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,.

HOTUNLUOĞLU, Hakan, (2007); “Karbon Vergisi Teorisi ve Uygulaması”, (Yrd. Doç. Dr Recep TEKELİ), Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

JAMELİ, Tarık; Ekolojik Vergiler (Çevre Vergileri), Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2007.

KARAKAYA, Etem/ ÖZÇAĞ, Mustafa; “İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü Çerçevesinde www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/alatoo.pdf. Türkî

Cumhuriyetlerin Durumu”,

KARAKAYA, Etem/ÖZÇAĞ Mustafa; “Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği: Uygulanabilecek http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/manas.pdf. İktisadi Araçların Analizi”,

KILIÇ, Selim; “Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, S. 2.

KOVANCILAR, Birol, (2001); “Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi ve Etkinliği”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, , cilt. 8, sayı 2.

MUTLU, Ayşegül, (2006); “Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları”, Maliye Dergisi, Sayı 150, Ocak – Haziran.

SAMUR, Hayriye, (2007); “Küresel İklim Değişikliği: Fırsatlar ve Tehditler, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi”, TİKDEK 2007, 11 - 13 Nisan, İTÜ, İstanbul, Bildiri Kitabı.

TEKİN, Ahmet/ VURAL, Y. İstiklal; “Global Kamusal Malların Finansman Aracı Olarak Global cevre/karbon/etkiler.htm#begin. Önerileri”,

http://www.canaktan.org/ekoloji

THOMPSON, David, (2008); Monitor, Sep, Vol. 15, Issue 4, 2p; (AN 34738415).

TOPÇU, Hayırsever, Ferhunde, (2007); “Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden “Yönetişim”e Geçiş Sorunu”, (Prof. Dr. Can Hamamcı), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara-.

TÜTÜNCÜ, N. Ayşe; Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi, Azaltılması ve Kontrol Altına Alınmasında Devletin Yetkisi, Beta Yayınları, Yenilenmiş 3. Bası.

ULUEREN, Melih; (2001); “Küresel Isınma BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dış İşleri Bakanlığı Yayınları, Sayı.3, Eylül.

YAMANOĞLU, Ç. Göknil, (2006); “Türkiye’de Küresel Isınmaya Yol Açan Sera Gazı Emisyonlarındaki Artış İle Mücadelede İktisadi Araçların Rolü”,(Danışman: Prof. Dr. Çelik ARUOBA), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

YERLİKAYA, Kürşat, (2003); Karbon Vergisi, “Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi”, C. VII, S. 1-2, Haziran, s. 685-700.

YONGALIK, Aynur, (1998); Çevre Sorumluluk Sigortası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası Vakfı, Hukuk Fakültesi, Sözkesen Matbaacılık, Ankara.

http://www.tumgazeteler.com/?a=1578155 (Erişim Tarihi: 03.09.2012).

Kyoto Protokolü, http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/Kyoto.aspx?sflang=tr, (Erişim Tarihi: 10.08.2012).

Energy-Related Carbon Dioxide Emissions,

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/emissions.cfm, (Erişim Tarihi:10.08.2012).