Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması

Zeynep HATUNOĞLU, Mahmut UÇAKTÜRK, Mustafa KILLI
5.801 1.684

Öz


Küreselleşme ile birlikte, ekonomik anlamda ülkeler arasındaki sınırlar nispeten ortadan kalkmış, ülkeler ekonomik olarak birbirleriyle daha çok ilişki içerisine girmişlerdir. Diğer ülkelerde yatırım yapmak ya da diğer ülkelerin sermaye piyasalarında faaliyet göstermek isteyen şirketlerin sayıları artmıştır. Yatırımcıların doğru karar vermelerine yardımcı olma düşüncesi ve daha başka nedenler finansal raporlamada ülkelerin ortak bir standart oluşturması ihtiyacını doğurmuştur. Finansal raporlamadaki bu gelişmeler tüm ülkeleri etkilemiştir. Standartlar kısa süre içerisinde ülkeler arasında geniş kullanım alanı bulmuştur. Avrupa Birliği ve aday ülke konumundaki Türkiye 2005 yılından bu yana halka açık şirketlerde bu standartların kullanımını kabul etmiştir. Sonrasında küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri de (KOBİ) bu uygulama içerisine dahil etme düşüncesi ile uluslararası muhasebe standartları kurulu bu standartların daha basit bir formatını KOBİ'ler için hazırlamıştır. Yeni TTK'nun uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, Türkiye'de tüm işletmelerin muhasebe kayıtlarını ve finansal raporlamalarını bu standartlara göre yapmaları beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına geçiş sürecinde KOBİ’lerin, standartların finansal tablolara olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde anket çalışması yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları, Finansal Tablolar, KOBI TFRS, KOBI.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKDOĞAN, Nalân (2007), “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 80, ss.101-117.

AKDOĞAN, Nalân (2010), “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:10, Sayı: 30, ss.1-26.

ASLAN, Sinan (2007), “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için Uluslar arası Finansal raporlama standartları ile Global Uyum Süreci”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, c.XXIII, sayı.2, ss.203-221.

CANSIZ, Mehmet (2008), Türkiye’de KOBİ’ler ve KOSGEB, DPT Uzmanlık Tezi, 124 s. www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3806/kobi.pdf, Erişim Tarihi:30.07.2012. EVCİ, Samet (2008), “Türkiye Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartları Ve Uygulamasında Yaşanan Sorunlar”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 205 s.

HACIHASANOĞLU, Tansel; Nevran KARACA ve Ş.Doğuş DEMİRCİ (2012), “KOBİ’ler İçin TFRS’nin Getirdiği Yeniklikler Ve Uygulanabilirliği Üzerine Ankara İlinde Bir Araştırma”, 2.Uluslararası Türk Dünyasında UFRS Sempozyumu, 16-17 Haziran 2012, Trabzon, Bildiri Kitabı, ss.163-189

KARAPINAR, Aydın (2007). “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 173, Mayıs. ss.39-44.

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) (2011), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013, http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/KOSGEB_Katalog.pdf, Erişim Tarihi: 02012

PEKDEMİR, Recep (2008), Muhasebeciler için TMS-TFRS uygulama Rehberi, İSMMMO Yayınları, Kasım 2008.