Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi

Yunus CERAN, Süleyman KARAÇOR
8.072 2.084

Öz


Küresel rekabetçi pazarlara girmek isteyen işletmelerin özellikle ilk yaptığı ürün farklılaştırması yapmaktır. Ürün farklılaştırması yapan işletmeler pazara yeni ürün girişini kolaylaştırmak ve pazarda kalıcı olabilmek, ürünlerinin satışını ve müşterilerine sundukları hizmetleri artırabilmek, mevcut ve gelecekteki potansiyel müşterileriyle iletişim kurabilmek için davranışları etkilemeye yönelik olarak reklâmları kullanır. Bir talep oluşturma sanatı olan reklâm, bilgi verme, ikna etme, hatırlatma ve değer katma gibi iletişim işlevlerine de sahiptir. Buna göre reklâmlar amaçlarına göre sınıflandırıldığında bilgi verici, ikna edici, hatırlatıcı ve destekleyici reklâmlar olarak ayrılır. Ürünlerini tanıtmak, satışlarını artırmak, markalaşmak, uluslararası pazarlara girmek, rekabet edebilmek için tüm reklâm verenler belirli bir reklâm maliyetine katlanmak zorundadır. Reklâm maliyeti, genellikle reklâm bütçesinde yer alan harcamalar olup, reklâm yapımı, planlaması ve kontrolüne ilişkin personel giderleri de dâhil olmak üzere, işletmenin reklâm amaçları için yapmış olduğu tüm harcamalardan oluşur. Reklâm maliyetleri, işletmelerde üretim maliyetlerinin tamamlayıcı bir parçası değil, pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak dikkate alınır. İlke olarak reklâm maliyetlerinin yapıldıkları dönemde dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi benimsenmiştir. Ancak, reklâm maliyetlerin tamamının ya da bir kısmının gelecek dönemlerde de ekonomik yararlar sağlayacağı düşünüldüğünde aktifleştirilerek ürün yaşam süresine itfa payı olarak bölünmek suretiyle giderleştirilmesi dönemsellik kavramına daha uygun görünmektedir.

Anahtar kelimeler


Pazarlama İletişimi, Reklâm, Reklâm Maliyetleri, Reklâm Bütçesi, Reklâm Maliyetleri Muhasebesi.

Tam metin:

PDF

Referanslar


BABACAN, Muazzez (2012). Nedir bu reklam?, Güncellenmiş 2.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.

BAL, Müslüme Narin ve Şengök, Z. Neşe (2002). “Reklam ve Piyasa Yapısı” ODTÜ Kongresi Uluslararası http://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/P295.pdf 12.12.2012). VI, 11-14 Eylül, (Erişim Tarihi:

BARBAN, Arnold M., Cristol, Steven M. ve Kopec, Frank J., (1995). Medya Planlama, Çev. Ayşen Aydın, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

BAŞAL, Bilgen (1998). Medya Planlaması, Çantay Kitabevi, İstanbul.

ÇOBAN, Orhan (2003). Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi, Ekin Kitabevi, Bursa.

DAVUT, Lale (2002). Sanayi İktisadı Piyasa Yapısı Unsurları, 2. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara. DURSUN, Tolga,

http://akademik.maltepe.edu.tr/~tolgadursun/files/BPI%202–Reklam

%20 devam%C4% B1.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2012)

DUTKA, Solomon (2002). DAGMAR: Ölçülür Reklam Sonuçları İçin Reklam Hedeflerini Tanımlamak, Çev: Haluk Mesci, Reklamcılık Vakfı Yay. İstanbul.

EKELUND, Robert B. ve Saurman Davis S. (1999). Reklam ve Piyasa Süreci, Çev.Vural Savaş, Liberte Yayınları, Ankara.

ELDEN, Müge (2004). “Uluslararası Reklamda Tüketici Davranışını Etkileyen Bir Faktör Olarak Kültürel Farklılıkların Önemi”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:9, http://yordam. manas.kg/ekitap/ pdf/Manasdergi/sbd/sbd9/sbd-9- 12.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2012).

ELDEN, Müge (2007). Reklam Yazarlığı, 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.

ERBAŞ, Ali (1998). “Hızlı Yiyecek Restorant İşletmelerinde Değer Fiyatlaması ve Karlılık Analizleri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir, Ocak, Tarihi: 12.12.2012).

KOTLER, Philip, (1984). Pazarlama Yönetimi, Cilt 2, Çev. Yaman Erdal, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

ÖZKUL, Fatma Özulucan (2006). İşletmelerde Reklam Giderlerinin Oluşumu ve Maliyetlere Yansıtılması, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

PFİTZER Norbert, Werbekosten, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/ werbekosten.html, (Erişim Tarihi: 12.12.2012).

SİSSORS, Jack Z. ve Baron, Roger B. (2008). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, Çev: Melisa Kesmez, MediaCat, İstanbul.

TAYFUR, Gıyasettin (2006). Reklamcılık, 2.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

www.betriebsausgabe.de/werbekosten-45.html, (Erişim Tarihi: 09.12.2012).

www.reklam.com.tr/genel/reklam-giderleri/685, (Erişim Tarihi: 09.12.2012).

YAYLACI, Gaye Özdemir (1999). Reklamda Stratejilerle Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul.