Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlikleri ve İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma

Ebru TARCAN İÇİGEN, İsmail UZUT
3.540 1.434

Öz


Tükenmişlik, hizmet sektöründe sıklıkla görülebilen bir sendromdur Bu çalışma da yiyecek ve içecek bölümü çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin ve iş doyumlarının bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 114 yiyecek ve içecek personeli katılmıştır. Yiyecek ve içecek personelinin iş doyumları, İş Doyumu Ölçeği (Hackman ve Oldham, 1975), tükenmişlikleri Maslach Tükenmişlik Envanteri (Maslach ve Jackson, 1981), kullanılarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu, , Yiyecek-İçecek Personeli

Tam metin:

PDF