Halkla İlişkiler ve Reklam AjanslarınınHizmet Alanları: Web Sitelerine Yönelik Bir İnceleme

Nesrin CANPOLAT
5.816 1.382

Öz


Çalışmanın amacı halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının internet sitelerinde verdikleri hizmetlerle ilgili bilgileri değerlendirerek, bu iki kurumun hizmet alanlarını ve bu alanlardaki benzerlik ve farklılıkları saptamaktır. Reklam ajanslarına oranla halkla ilişkiler ajanslarının web sitelerinde çoğunlukla yaptıkları hizmetlere yer verdikleri hatta bunu detaylandırdıkları görülmüştür. Bu halkla ilişkiler ajanslarının web sitelerini daha işlevsel kullandıklarını göstermiştir. Ancak her iki ajansın hizmetlerle ilgili bilgi veren web site sayısının oransal çokluğu web sitelerini verdikleri hizmetleri duyurmada etkin gördüklerini ortaya çıkarmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının pazarlama iletişimi, online iletişim gibi bazı alanlarda hizmet alanlarının çakıştığı ancak farklılık gösteren yanları olduğu da görülmüştür. Reklam ajanslarının halkla ilişkiler ajanslarından en büyük farkı yaratıcılık kavramının ön plana çıkması olmuştur. Ayrıca ajansların isimsel olarak birbirinin hizmet alanını çok fazla işgal etmedikleri ortaya çıkan diğer bir sonuçtur. Anahtar sözcükler: Web Sitesi, Reklam Ajansı, Halkla İlişkiler Ajansı, Hizmet Alanı JEL Kodu: M37, M39 SERVİCE AREAS OF PUBLİC RELATİONS AND ADVERTİSEMENT AGENCİES: A RESEARCH ABOUT WEB SİTES ABS The aim of the study, is to evaluate the information about services given by advertisement agencies in their web sites and to find the service areas and similarities and differences in these areas. When compared with advertisement agencies, in public relations web sites, usually they included their services and even they detail it. It shows that, public relations agencies use their web sites more functional. But, proportional quantity, of the web sites of both agencies which gives information about their web sites show that they announce their services more effectively. When we observe the obtained data, it is seen that, public relations and advertisement agencies coincide in some service areas such as marketing communication, online communication but they also show differences. The biggest difference between advertisement agencies and public relations agencies is that, creativity is the leading factor.Also, another result is that, agencies do not occupy each other’s service areas namely.

Anahtar kelimeler


Web Site, Advertisement Agency, Public Relations Agency. Service Area

Tam metin:

PDF