Kayıtdışı Ekonominin Gerçek Verimliliğe ve KOBİ’lere Etkisi

Zübeyir TURAN
2.953 726

Öz


Kayıtdışı ekonomi en genel anlamıyla gerçekleştirilen iktisadi faaliyetten elde edilen gelirin vergilendirilmemesi, kayıt altına alınmaması ve dolayısıyla da denetlenemeyen iktisadi faaliyetler olarak tanımlanabilir. Kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek anlamına gelen verimlilik, KOBİ’ler açısından ele alındığında; üretim sürecindeki girdilerle bu sürecin sonunda elde edilen çıktıların oranı olarak kabul edilmektedir. Kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin hem verimli hem de verimsiz KOBİ’lere olumsuz etkileri bulunmaktadır. İktisadi faaliyetlerini kayıtdışı olarak gerçekleştiren işletmeler verimliliklerini yükseltecek kaynaklara da sınırlı düzeyde ulaşabilmektedirler. Bu hem işletmenin optimal verimliliğe ulaşmasını engellemekte, hem de ekonomide verimlilik kaybına neden olurken, ekonominin de kayıt altına alınmasını zorlaştırmaktadır.

Anahtar kelimeler


Kayıtdışı Ekonomi, Verimlilik, Optimal, KOBİ’ler

Tam metin:

PDF