Transmission Mechanism of Shocks for Global Economic Crisis Preiod: Turkey Case

Okyay UÇAN, Başak Gül AKTAKAS
2.600 608

Öz


2006 yılının sonlarında kriz geçici bir şok olarak kabul edilmektedir. Fakat bu iyimser hava yerini kötümser bir görüşe bırakmıştır. 2009 yılına gelindiğinde krizin derinliği ülke ekonomisini etkilemekte ve bu konuda alınan önlemler tartışma konusu olmaktadır. Dahası, kamu müdahaleleri ve serbestleştirme gündeme gelmiştir. Böylece ekonomik sistem tartışmaları alevlenmiştir. Çalışma reel döviz kuru özelinde makroekonomik değişkenler üzerinde iç ve dış şokların aktarım mekanizmalarını araştırmaktadır. 1991:4 – 2010:2 döneminde üçer aylık veriler Türkiye ekonomisi için kullanılmıştır. Analizde teorik modelin yanı sıra ampirik çalışma olarak Hata Düzeltme Modeli(HDM) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ele alınan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunurken, bu ilişkideki sapmalar yaklaşık olarak 4 çeyrek dönem içerisinde dengeye dönecektir.

Anahtar kelimeler


Reel döviz kuru, Türkiye, kriz, Eşbütünleşme, HDM

Tam metin:

PDF