Uluslararası İlişkilerde Egemenliğin Değişen Yüzü

Sami KİRAZ
4.051 1.227

Öz


Devlet olmanın üç kurucu unsurundan birisi olan “egemenlik”, diğer iki unsur olan “ülke” ve “ulus” kavramlarına işlerlik ve kişilik kazandırması bağlamında, devletler için önemli ve gereklidir. Devlet olmak adına bu denli önemli bir kavram olan egemenlik, 1648 Vestfalya Antlaşması ile başlayan “mutlak egemenlik” anlayışından günümüze değin önemli bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda klasik düşünürler tarafından temelleri atılan ve büyük ölçüde dokunulmazlık içerisinde ifade edilen kavram, 20. yüzyıla geldiğinde önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu süreçte yaşanan yeni devletlerin kurulması, insan hakları kavramının evrenselleşmesi, küreselleşmenin etkinliği ve devlet dışı aktörlerin sistemin önemli birer parçası haline gelmesi egemenliğin yaşadığı bu değişimin en önemli nedenlerindendir. Bu çalışmada, bu süreç incelenmiş ve daha çok uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde değerlendirilerek analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Egemenlik, Vestfalya Antlaşması, İnsan Hakları, Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler.

Tam metin:

PDF