İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi Getirileri ve İşlem Hacmi İlişkisi

Sadık ÇUKURÜmit GÜMRAHMeltem ÜSTÜN GÜMRAH
3.067 907

Öz


Çalışma, İMKB100 endeksi ile işlem hacmi arasındaki dinamik ilişkinin incelenmesini kapsamaktadır. Çalışmada 2 Ocak 1990 ile 17 Ağustos 2011 yılları arası 5388 günlük dönemde Granger nedenesellik ve VAR analizi kullanılarak dinamik ilişkiler ortaya koyulmuş ve getiriden işlem hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik saptanmıştır. GARCH modeli kullanılarak dağılımların karması hipotezi test edilmiş ve hipotezin Türkiye’de geçerli olmadığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Ek olarak, negatif değişimlerin işlem hacmini daha çok artırdığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


İşlem Hacmi, Hisse Senedi Getirileri, Sıralı Bilgi Varışı, Dağılımların Karması.JEL Sınıflaması: G12

Tam metin:

PDF