Could Poverty Be Turned Into Prosperıty and Poor Into Rich in Turkey’s Reality?

Haldun SOYDAL Serkan GÜZEL M. Göktuğ KAYA
2.475 1.375

Öz


Sadece bireylerin değil aynı zamanda grup, topluluk, ulus ve ülkelerin yoksulluğu üzerine tartıĢmalar, bireysel, ekonomik, bölgesel, kültürel pek çok yoksulluk çeĢidini giderek artan çalışmaların temel hareket noktası haline getirmeye baĢlamıĢtır. Bu anlamda sözü edilen çalıĢmalara anlamlı bir gösterge oluĢturan bu çalıĢmanın temel amacı, yoksul ve yoksulluk kavramlarını saptamak, yoksulluğun nedenlerini açığa çıkarmak ve yoksulluğun üstesinden nasıl gelineceğini öne sürmektir. Gelir dağılımı eĢitsizliği, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluğu meĢrulaĢtıran Türkiye‟nin politikasının rolüne dikkat çeken bu çalıĢmanın en önemli sonuçlarından biri, ulusal geliri birey, grup ve sosyal sınıfların katkısına göre dağıtarak ve ulusal sermayeyi güçlendirerek, Türkiye gerçeğinde genel anlamda yoksulluğu varlığa özel anlamda ise yoksulu zengine dönüĢtürebilecek politik irade ile yakından iliĢkili olduğudur.

Anahtar kelimeler


Yoksulluk, Yoksul, Yoksulluk Sınırı, Yoksullukla MücadeleJel Kodları: I38, A14, H11

Tam metin:

PDF