1997-2010 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Risk Analizi.

Sinem Derindere KÖSEOĞLU
3.423 1.870

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, Markowitz Portföy Teorisi’nin öngördüğü şekilde portföy riskinin, tek tek hisse senetlerinin risklerine göre daha az olması beklentisinin 1997:04 – 2010:04 dönemi Türk Bankacılık Sektörü için de geçerli olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda ilk olarak Türk Bankacılık Sektörü’nün sahip olduğu toplam risklerin ve toplam riski oluşturan sistematik ve sistematik olmayan risk bileşenleri standart yöntemler ve zaman serisi modellerine dayanan yöntemlerle hesaplanmıştır. Daha sonra banka hisse senedi getirilerinin sahip olduğu risk ile bu hisse senetlerinden oluşan portföy niteliğindeki bankacılık sektörü endeks getirilerinin riski karşılaştırılmıştır. Klasik standart sapma ve varyans gibi ölçümler yanında, ARMA ve ARCH tipi modeller gibi zaman serisi analizlerine dayanan hesaplamalarla risk ölçümlerinin gerçekleştirildiği çalışmanın sonucunda tek hisse senetleri için, her iki yöntemle de hesaplanan sistematik olmayan risklerin genellikle sistematik risklerinden daha büyük olduğu bulunmuştur. Ayrıca, portföy niteliği taşıyan endeks getirilerinin toplam riskleri, tek tek hisse senetlerinin toplam risklerinden daha düşük olup, sistematik risklerinin, sistematik olmayan risklerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Bankacılık Sektörü, Sistematik Risk, Sistematik Olmayan RiskJEL sınıflaması: G11, G21.

Tam metin:

PDF