Dolar/Euro Paritesinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz.

Cem SAATCİOĞLU Orhan KARACA
5.886 1.305

Öz


Türkiye ihracatını ağırlıklı olarak euro, ithalatını ağırlıklı olarak dolar ile yapmaktadır. Ayrıca ithalatının büyük bölümü hammaddelerden oluşurken ihracatında tüketim mallarının payı göreceli olarak daha fazladır. Böylece Türkiye dolar ile ithal ettiği hammaddeleri kullanarak ürettiği tüketim mallarını euro ile ihraç eden bir ülke konumundadır. Dış ticaretteki bu yapı dolar/euro paritesindeki değişmelerin Türkiye’nin ihracatını reel olarak etkilemesini gündeme getirmektedir. Euronun dolar karşısında değer kazanması, ithal girdiler yoluyla maliyetleri azaltarak, ihracatı teşvik edebilecek bir gelişmedir. Euronun dolar karşısında değer kaybetmesinin ise ithal girdiler yoluyla maliyetleri arttırarak ihracatı caydırması beklenebilir. Bu çalışmada dolar/euro paritesindeki değişmelerin Türkiye’nin ihracatını gerçekten etkileyip etkilemediği 2002:I-2010:II dönemine ilişkin üçer aylık verilerle araştırılmıştır. Sonuçta dolar/euro paritesindeki değişmelerin Türkiye’nin reel ihracatını hem uzun dönemde hem de kısa dönemde aynı yönlü olarak etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu etki kısa dönemde zayıf iken uzun dönemde güçlenmektedir.

Anahtar kelimeler


Dolar/euro paritesi, ihracat, sınır testi, ARDL modeliJel kodu: F41, F31, F14

Tam metin:

PDF