Yüksek Öğretimde Çevre Eğitimi Alan Ve Almayan Öğrencilerde Çevre Bilinci: Niğde Üniversitesi Örneği.

Selim KILIÇ M. Emin İNAL
3.470 1.068

Öz


Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çevre sorunları ve çevre hukuku gibi çevreyle ilişkili dersler verilmektedir. Buna karşılık İşletme Bölümünde çevreye ilişkin her hangi bir ders verilmemektedir. Yapılan bu çalışma, çevre dersi alan ve almayan bölümler arasında doğa insan ilişkisi bağlamında çevreye karşı tutum ve davranışların ne ölçüde değiştiğini ortaya koymak ve her hangi bir değişiklik varsa bunun ne kadarının davranışlara yansıdığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için yeni ekolojik paradigma olarak bilinen ve çevreci yaklaşımları ölçtüğü kabul edilen araştırmalardan yararlanılarak, Kamu Yönetimi ve İşletme bölümü dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak anket hazırlanmıştır. Her iki bölüm öğrencilerinin verdiği cevapların, insan merkezli ve çevre merkezli model çerçevesinde hangisine daha yakın olduğu ve aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı SPSS 15.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak yüksek öğretimde alınan eğitimin bölümlerde okuyan öğrencilerin çevreye yaklaşımlarını etkilediği belirlenmiştir. Ancak bu eğitim sürecinin çevreci davranışlar üzerinde her hangi bir etkisi tespit edilememiştir. Anahtar Sözcükler: Çevre eğitimi, yeni çevreci paradigma, çevreci yaklaşım, çevreci davranış ENVIRONMENTAL AWARENESS AMONG THE STUDENTS WHO GET ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THE STUDENTS WHO DO NOT GET IT: THE CASE OF NİĞDE UNIVERSITY ABS Courses which are related to environment such as Environmental Poblems and Environmental Law are taught in Public Administration Department, Niğde University. However, there is no course related to environment, which is taught in Business Management Department. This study aims to reveal whether any differences in terms of the attitude and behaviour toward environment in the context of human-nature relations between the departments which teach courses related to environment or not, and if there is a difference, it aims to identify to which extend and how these differences is reflected in the behaviours. A questionnaire survey has been conducted among the 4.th year students in the Public Administration and Business Management Departments by using the researches which are known as new ecological paradigm and recognised as a good measurement for environmental approaches. The answers by the students have been processed by using SPSS 15.0 in order to identify whether any meaningful difference between the answers of the two groups of the students, or not, and to identify whether they are in favour of human-centred model or environment-centred model. As a result the study concludes that the environmental education given affects the approach of the students. However, any effects of the environmental education process on environmental behaviours could not be identified.

Anahtar kelimeler


Environmentalist education, new environmentalist paradigm, environmental approach, environmental behaviour.

Tam metin:

PDF