Kalkınma Ajanslarında İç Denetim.

Yunus CERAN
3.198 837

Öz


Kalkınma Ajansları, kuruldukları bölgelerinde girişimcilik kültürünü geliştirmek suretiyle, bölge insanını üretime yönlendirerek ve teşvik ederek onların proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesine, proje uygulaması yoluyla iş yapmayı öğrenmelerine aracılık eden ve projelerine finansman desteği sağlayan bir kurumdur. Kalkınma Ajanslarının kullandıkları kaynakların yerinde ve etkin kullanımı ile uygulama sonuçlarının izlenmesi için iyi işleyen, etkin bir muhasebe sistemine sahip olması gerekmektedir. Ajans bünyesinde iç ve dış denetim ile gerçekleştirilen denetim faaliyetinin denetim ilke ve kurallarına uygun bir biçimde yapılması, faaliyet sonuçlarının hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkesine uygun olarak raporlanmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajanslarında iç denetim faaliyetleri, Ajansın çalışmaları, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak yapılmakta, sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlara ve kamu iç denetim standartlarına uygun bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Ajansın çalışmaları, hesapları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenmekte ve iç denetim raporları yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler


Kalkınma Ajansları, İç Denetim, İç DenetçiJEL Sınıflaması: M42, R58

Tam metin:

PDF