Foreign Trade Analysis Of Turkish Small And Medıum Sized Enterprises In Konya City And An Empirical Study.

Zekeriya MIZIRAK Esra Talaşlı KABAKLARL ACET
2.534 891

Öz


Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu işletmeler istihdam, üretim ve gelir vergilerinin önemli kaynağıdır. Bu çalışmada KOBİ’lerin iç ve dış fırsatları, ayrıca tehditleri belirlenerek KOBİ’lerin karşılaştıkları avantaj ve dezavantajlarını vurgulanmaktadır. Bunun için KOBİ’lerin ithalat ve ihracatta karşılaştıkları sorunlar açıklanmaktadır. Bu çalışmada Konya’da yer alan ihracat ve ithalat ile uğraşan firmalar üzerinde anket uygulanılmıştır. Örneklem grubu Konya sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan seçilmiştir. Elde edilen anketler SPSS 14.0 programına girilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmamızda dış ticaret yapan yaklaşık 600 firma ana kütle olarak kabul edilmiş bu firmalardan 450’sine uygulanan anketlerden 41 tanesinin uygulamaya değer olduğu anlaşılmıştır Elde edilen bulgulara göre: İthalat yapan firmalar için karşılaşılan en önemli sorunun finansman yetersizliği olduğu ortaya çıkmıştır. KOBİ’lerin ihracat sırasında karşılaştıkları problemler farklılaşmaktadır. İhracatta en önemli sorun girdi maliyetlerindeki yükselmenin ihracat fiyatlarını yükseltmesi ve rekabet avantajını bu anlamda kaybetmek olarak açıklanmıştır. Makalenin sonuçlarına göre politika yapıcıları KOBİ’ler ilgili planları ve politikalarını belirleyebilirler.

Anahtar kelimeler


KOBİ, Sanayi Bölgesi, Dış Ticaret, SPSS AnaliziJEL Sınıflaması: C83, F17, L26

Tam metin:

PDF