Türkiye'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü.

Filiz TUTAR Handan YETİŞEN
10.119 2.013

Öz


Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma tüm ülkelerin temel amaçları arasındadır. Kalkınmanın sürdürülebilmesi ve ekonomik büyümeyi sağlamak, kıt kaynakları etkin kullanmak, teknoloji sermaye artışı bu ve benzeri amaçlar tüm ülkeler için önem arz etmektedir. Bunları sağlamak için insan kaynaklarına yatırım yapmak şarttır. Ekonomik kalkınmada insan vazgeçilmez bir unsur olduğuna göre kadın olmadan kalkınmayı sağlamak mümkün değildir. Kadınların konumunu güçlendirmek toplumların önemli hedefleri arasında yer almalıdır. Kadının eğitimi, işgücüne katılımları üzerinde durulması gereken önemli faktörlerdir. Bu çalışmada, kalkınma kavramı, kalkınma ve kadın ilişkisi ve kadının ekonomik yaşamdaki yeri kavramı Dünya, Avrupa Birliği ekseninden bakılmıştır. Türkiye’de kadına ekonomik açıdan bakışı, kadın işgücünün emek piyasasındaki yeri ve eğitim açısından yeri tablolar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Ekonomik Kalkınma, Kadın ve Türkiye

Tam metin:

PDF