Halkla İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Bloglar.

Süleyman KARAÇOR
2.868 624

Öz


EL ÖZ Bölgelerarası sınırötesi işbirliği kavramının, önceleri Avrupa Konseyi’nin girişimleriyle ve daha sonra da Avrupa’nın bütünleşmesi bağlamında ortaya çıktığı söylenebilir. Avrupa Birliği yapılanması, 90’lı yıllarlar kadar sadece ulusal devlet düzeyinin belirleyici olduğu bir süreç olarak gelişme göstermiştir. Ancak bu sürece, ulusal devlet yapıları içinde egemenlikten belirli bir pay alan “bölgeler” tepki göstermişler; kendilerinin de bu bütünleşme sürecine dahil edilmesini istemişlerdir. Bu ise bu konuda bir mücadeleyi gerektiriyordu. Bölgelerarası işbirliği kavramının, bu bağlamda bölgeler tarafından geliştirildiği söylenebilir. Bu çerçevede bölgelerarası sınırötesi işbirliği, bölgelerarası işbirliğinin bir alt türü olarak düşünülebilir. Bu işbirliğinin, AB içindeki diğer yönü ise, AB’nin üye ve aday ülkelerde eş kalkınma düzeyini yakalamak için bölgelerarası sınırötesi işbirliğini desteklemesidir. Bu çalışma, sınırötesi işbirliği konusuna bir “giriş” niteliğindedir. Anahtar Sözcükler: Bölge, Sınırötesi İşbirliği, Bölgelerarası İşbirliği, Avrupa Birliği INTER-REGIONAL (CROSS-BORDER) COOPERATION and ITS EVOLUTION in EUROPE ABS It is possible to mention that the concept of “inter-regional (cross-border) cooperation” has firstly emerged from interferences of European Council and then integration of Europe. Till 1990s, restructuring of European Union has shown an evolution as a process determined by the level of national state. However, regions that have taken a specific interest from domination in national state structure have reacted to this and have demanded to be included into this integration process. Hence, this has involved a struggle. Through this perspective, it can be said that the concept of inter-regional cooperation has been developed by the regions and inter-regional cross-border cooperation can be considered as a sub-species of inter-regional cooperation. This cooperation also supports interregional cross-border relation order to reach the level of peer development in EU member and candidate countries. This study is an introduction study about cross-border cooperation.

Anahtar kelimeler


Region, Cross-Border Cooperation, Inter-Regional Cooperation, European Union (EU).

Tam metin:

PDF