Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi (1990-2005).

Zeynep KARAÇOR Şerife ŞAYLAN Gülbahar ÜÇLER
3.076 771

Öz


İktisat literatüründe ekonomik büyüme ve enflasyon ilişkisi, farklı ülkeler ve farklı dönemleri temel alan değişik çalışmalarda analiz edilmektedir. Bu iki makro ekonomik değişkenin ekonomi politikasına yön vermesi ve yarattığı önemli sonuçlar, konunun her dönemde güncelliğini korumasına yol açmıştır. İktisat yazınında 1980’li yıllara kadar Phillips eğrisi yaklaşımı doğrultusunda bu iki değişkenin aynı yönlü ilişki içinde olduğuna yönelik yaygın kanı, bu dönem sonrasında geçerliliğini yitirmiş ve orta ve uzun dönemde bu etkileşimin zıt yönlü olduğu öngörülmüştür. Ancak konuyla ilgili uygulamalı çalışmaların bulguları üzerinde fikir birliğinin olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Geçmiş trend göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde 1980’li yıllar sonrası yaygınlaşan görüşü destekler gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye ekonomisinde uzun bir geçmişe sahip olan yüksek enflasyon ve beraberinde getirdiği belirsizlik ortamının yatırımları olumsuz etkileyerek büyüme oranını azaltması böylesi bir gelişmenin temel nedenini teşkil eder. Bu çalışma kapsamında Türkiye ekonomisi için enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi 1990-2005 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılarak eşbütünleşme ve nedensellik analiziyle test edilmeye çalışılmıştır. Yapılan ekonometrik analizler, Türkiye ekonomisinde enflasyonun ekonomik büyüme oranını negatif yönde etkileyen bir değişken olduğu sonucuna işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler


Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Türkiye

Tam metin:

PDF