Turizm Kümelerinde Medya Yönetiminin Önemi.

İge PIRNAR Ruhet GENÇ
2.847 975

Öz


Turistik işletmelerin ve destinasyonların müşteriler tarafından nasıl algılanacağının belirlenmesinde medya önemli bir yer tutar. Medyada belirli bir destinasyonla yer alan olumsuz bir haber, örneğin terörist bir eylem, destinasyonla bağlantılı birimlerle ilgili olumsuz imajların ve algılamaların oluşmasına neden olabilir. Bunun yanında, medya sayesinde destinasyonların tarihsel, sosyal özelliklerininin müşterilere anlatılması, turistik örgütlenmelerin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin reklamının yapılması ve imaj yönetimi sağlanmaktadır. Bu yazıda turizm sektöründe – özellikle turistik kümelenmelerde – medya yönetiminin yeri ve önemi alandan örneklerle irdelenecektir. Bunun için öncelikle turizmde kümelenmeler ve kümelenmelerin yönetimi konularından bahsedilip daha sonra turizm kümelenmelerinde medyanın rolü ve etkin medya yönetiminin getirileri incelenecektir. Turizm kümelenmelerinde medya yönetiminde karşılaşılan zorluklardan bahsedildikten sonra da alandan örnekler verilecek ve turizm kümelenmelerinde etkin medya yönetiminin sağlanması için nelerin yapılabileceği tartışılacaktır. Anahtar Kavram: Turizmde Kümelenme, Medya Yönetimi, Destinasyon THE IMPORTANCE OF MEDIA MANAGEMENT IN TOURISM CLUSTERS ABS Media has an important role in how the customers perceive the quality of the touristic organizations and destinations. Any news against for a specific destination, for instance a terrorist attack, can create a negative image and attitude for destinations. Moreover, the information on historical, social qualities of destinations and commercial of the tourism organizations’ acitivities, image making and maintanence can be given to customers. This paper examines the role and importance of media management in tourism sector and particularly in tourism clusters by providing specific examples from the field. For this aim, tourism clusters, the management of tourism clusters and the role of media in tourism clusters are examined. Possible problems encountered in media management of tourism clusters are discussed. Specific applications of media management in tourism clusters are provided.

Anahtar kelimeler


Clustering in Tourism, Media Management, Destination.

Tam metin:

PDF