Bilgideki Değişimin Örgütsel Değişime Etkisi Üzerine Bir İnceleme.

İbrahim YALÇIN Zeliha SEÇKİN Yavuz DEMİREL
3.882 1.247

Öz


Bilgideki değişimin birey ve örgütleri doğrudan etkilediği bilinmektedir. Özellikle bu değişimin örgütlerin yapısı, işleyişi üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle mevcut bilgi birikiminin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, yeni bilgilerin elde edilmesi ve paylaşılması değişime hazırlık için önemli bir adımdır. Bu bağlamda değişimin bilgi süreci ile bağlantılı bir şekilde ele alındığı bu çalışmada amaç, bilginin değişmesine neden olan faktörler ile bilgi ve örgütsel değişim arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramsal olarak ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışmada bilgi kavramı, bilginin değişim döngüsü, bilginin değişimine etki eden faktörler (bilişim sistemleri, yenilik baskısı, bilgi paylaşımı, zaman, eğitim vb.), bilgideki değişim ile örgütsel değişim arasındaki kavramsal ilişki ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Bilgi, bilginin değişim döngüsü, örgütsel değişim.

Tam metin:

PDF