Foreign Direct Investment Into China: Policy, Development and Access To The World Markets.

Munise Tuba TÜRKER
2.616 651

Öz


Çin’e yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşviki ülkenin açık kapı stratejisinin önemli bir parçasıdır. Çin özellikle 1990’lardan sorar doğrudan yabancı sermaye yatırımları için önemli bir çekim merkezi olmuştur. Bu nedenle, çalışmada Cin’in doğrudan yabancı sermaye politikası ve bunun doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına etkileri incelenecektir. Ayrıca çalışmada yabancı yatırımların Çin’in dünya pazarlarına açılımı üzerindeki rolü ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne üyeliğinin ülkeye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ne düzeyde etkilediği değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler


Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Çin, Açık Kapı Stratejisi

Tam metin:

PDF