Gıda Harcamalarının Gelir İçindeki Payı YönündenSatın Alma Gücünün Değerlendirilmesi: Türkiye’nin Bölgeselleştirilmiş İlleri Bazında Bir Değerlendirme.

Kahraman KALYONCU
2.581 823

Öz


Bu çalışmada gıda harcamalarının toplam gelir içindeki paylarına bakarak, bireyin ya da hane halkının reel gelirinin ya da satın alma gücünün artıp artmadığı sorusuna cevap aradık. Gıda harcamalarının bütçe içindeki payının azalmasını reel gelirin artmasının bir göstergesi olarak ele aldık. Çalışmamızda Türkiye’nin 17 bölgesel hale getirilmiş illerinde 1994 ve 2003 yıllarında yapılan hane halkı bütçe anketi verilerini kullandık. Analiz sonucunda ele alınan dönem itibariyle gıda harcamalarının gelir içindeki payının azaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak ele alınan dönemler itibariyle hane halklarının reel gelirinin ya da satın alma güçlerinin arttığı bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Satın Alma Gücü, Gıda Harcamalarının Gelir İçindeki Payı, Engel Kanunu, Düşük Mal

Tam metin:

PDF